11.07.2019

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacantă:

- inspector, clasa I, grad profesional principal la Biroul executări silite

            Condițiile de desfășurare a concursului:

            Concursul se va desfășura astfel:

în data de 13.08.2019 ora1000, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,

- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 11.07.2019  – 30.07.2019 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia;
i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Formular Înscriere                       ||                        Adeverinţă                             ||                                Declarație pe propria răspundere

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

            Condițiile de participare la concurs:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

            Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

  • Pentru funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional principal la Biroul executări silite:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice, administrative sau inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani

            Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 103.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ LA BIROUL EXECUTĂRI SILITE

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici (*actualizată*)     
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (*republicată*)
4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX)(*actualizată*)
5. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*)
6. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (*actualizată*)

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1.Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
2.Înfiinţează sechestrele asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor şi aplică măsuri asiguratorii;
3.Recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
4.Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor supuse executării silite;
5.Întocmeşte dosarele de executare silită;
6.Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
7.Colaborează la respectarea etapelor şi termenelor în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
8.Colaborează la înfiinţarea sechestrelor asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor;
9.Colaborează pentru aplicarea măsurilor asiguratorii;
10.Colaborează la organizarea licitaţiilor, în vederea vânzării imobilelor supuse executării;
11.Colaborează la recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
12.Întocmește dosare de executare silită;
13.Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
14.Analizează şi supune spre verificare Șefului de Serviciu dosarele cuprinzând cererile debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
15.Soluţionează scrisorile primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor bugetului de stat;
16.Soluţionează sub coordonarea Șefului de Serviciu, cauzele referitoare la contestaţiile la executare, înfiinţarea măsurilor asiguratorii prin aplicarea dispoziţiilor legale și cauzele ce ca obiect realizarea creanţelor bugetului local;
17.Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
18.Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;                                                                    
19.Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
20.Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către buget;
21.Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;
22.Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
23.Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
24.În urma constatării insolvabilităţii unor contribuabili, aceștia se vor înregistra în evidenţa specială;
25.Colaborează cu celelalte compartimente în constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
26.Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic ori de câte ori este cazul precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
27.Verifică obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate de contribuabili la actele de control sau de impunere şi răspunde în termenul legal de soluţionarea acestora;
28.Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
29.Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
30.Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
31.Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
32.Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
33.Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
34.Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
35.Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
36.Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.