25.07.2019

REZULTAT INTERVIU

la concursul de promovare în grad profesional superior

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Lărgeanu Rhea Silvia Manuela

Consilier superior

95,00

admis

2

Cristea Marina Daniela

Consilier superior

95,00

admis

3

Cioroiu Elena

Consilier principal

75,66

admis

4

Măroiu Areclița

Consilier principal

75,00

admis

5

Stănescu Alice Luminița

Consilier principal

70,00

admis

 


Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 25.07.2019, ora 12,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

 

24.07.2019

Rezultatul probei scrise

la concursul de promovare în grad profesional imediat superior organizat în data de 24.07.2019

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Lărgeanu Rhea Silvia Manuela

Consilier superior

96,00

admis

2.

Măroiu Areclița

Consilier principal

78,00

admis

3.

Cristea Marina Daniela

Consilier superior

70,00

admis

4.

Stănescu Alice Luminița

Consilier principal

64,30

Admis

5.

Cioroiu Elena

Consilier principal

58,60

admis

 

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Afișat astăzi 24.07.2019, ora 16,00 la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

 

16.07.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. Crt.  Numele și prenumele candidatului Funcția Publică Rezultatul selecţiei (admis/respins) Motivul respingerii dosarului
1 Cristea Marina Daniela Consilier superior Admis -
2 Lărgeanu Rhea Silvia Manuela Consilier superior Admis -
3 Măroiu Areclița Consilier principal Admis -
4 Stănescu Alice Luminița Consilier principal Admis -
5 Cioroiu Elena Consilier principal Admis -

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.07.2019, ora 10,00  la  sediul DITL.Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.   

Afişat astăzi, 16.07.2019, ora 13,00 
 

24.06.2019

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției.Examenul/concursul va avea loc în data de 24 iulie 2019, ora 1000 proba scrisă, la sediul instituției din Municipiul Giurgiu, șos.Alexandriei nr.7, bl.G2.Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevederilor art. 65 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

 Dosarele de înscriere la examen/concurs se pot depune la sediul instituției în perioada 24.06.2019 – 15.07.2019, ora 16,00 și vor cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
 2. copia carnetului de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; 
 3. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

Relații suplimentare pot fi solicitate de la compartimentul resurse umane, telefon 0246231521/103.  

Atribuțiile postului – consilier superior – Biroul executări silite:

1. Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
2. Înfiinţează sechestrele asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor şi aplică măsuri asiguratorii;
3. Recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
4. Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor supuse executării silite;
5. Întocmeşte dosarele de executare silită;
6. Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
7. Colaborează la respectarea etapelor şi termenelor în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
8. Colaborează la înfiinţarea sechestrelor asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor;
9.   Colaborează pentru aplicarea măsurilor asiguratorii;
10. Colaborează la organizarea licitaţiilor, în vederea vânzării imobilelor supuse executării;
11. Colaborează la recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
12. Întocmește dosare de executare silită;
13. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
14. Analizează şi supune spre verificare Șefului de Serviciu dosarele cuprinzând cererile debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
15. Soluţionează scrisorile primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor bugetului de stat;
16. Soluţionează sub coordonarea Șefului de Serviciu, cauzele referitoare la contestaţiile la executare, înfiinţarea măsurilor asiguratorii prin aplicarea dispoziţiilor legale și cauzele ce ca obiect realizarea creanţelor bugetului local;
17. Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
18. Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;                                                                    
19. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
20. Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către buget;
21. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;
22. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
23. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
24. În urma constatării insolvabilităţii unor contribuabili, aceștia se vor înregistra în evidenţa specială;
25. Colaborează cu celelalte compartimente în constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
26. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic ori de câte ori este cazul precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
27. Verifică obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate de contribuabili la actele de control sau de impunere şi răspunde în termenul legal de soluţionarea acestora;
28. Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
29. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
30. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
31. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
32. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
33. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
34. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
35. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
36. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.
 

Atribuțiile postului – consilier principal – Biroul executări silite:

1. Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
2. Înfiinţează sechestrele asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor şi aplică măsuri asiguratorii;
3. Recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
4. Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor supuse executării silite;
5. Întocmeşte dosarele de executare silită;
6. Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
7. Colaborează la respectarea etapelor şi termenelor în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
8. Colaborează la înfiinţarea sechestrelor asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor;
9.   Colaborează pentru aplicarea măsurilor asiguratorii;
10. Colaborează la organizarea licitaţiilor, în vederea vânzării imobilelor supuse executării;
11. Colaborează la recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
12. Întocmește dosare de executare silită;
13. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
14. Analizează şi supune spre verificare Șefului de Serviciu dosarele cuprinzând cererile debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
15. Soluţionează scrisorile primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor bugetului de stat;
16. Soluţionează sub coordonarea Șefului de Serviciu, cauzele referitoare la contestaţiile la executare, înfiinţarea măsurilor asiguratorii prin aplicarea dispoziţiilor legale și cauzele ce ca obiect realizarea creanţelor bugetului local;
17. Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
18. Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;                                                                    
19. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
20. Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către buget;
21. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;
22. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
23. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
24. În urma constatării insolvabilităţii unor contribuabili, aceștia se vor înregistra în evidenţa specială;
25. Colaborează cu celelalte compartimente în constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
26. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic ori de câte ori este cazul precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
27. Verifică obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate de contribuabili la actele de control sau de impunere şi răspunde în termenul legal de soluţionarea acestora;
28. Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
29. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
30. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
31. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
32. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
33. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
34. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
35. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
36. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.
 

Atribuțiile postului – consilier superior – Biroul persoane fizice – Compartiment impozite și taxe persoane fizice:

1. Întocmeşte şi eliberează certificatele de atestare fiscală la solicitarea contribuabililor  persoane fizice;
2. Operează scăderile auto în baza certificatelor fiscale emise;
3. Întocmește și comunică  contribuabililor  persoane fizice declarația privind mijloacelor de transport;
4.Asigură preluarea în baza de date a informațiilor privind declararea în vederea  impozitării a mijloacelor de transport pe rolul nominal unic;
5.Emite și comunică decizia de impunere privind impozitarea mijloacelor de transport;
6.Solicită de la contribuabili persoane fizice actul de identitate în vederea identificării și a verificării in baza de date  privind rolul nominal unic ;
7. Orice modificare la un număr de rol se face numai în baza unor documente, vizate de seful de birou şi director, iar la observaţii se trec aceste documente;
8. Asigura inregistrarea actului de instrainare - dobandire in registrul electronic (formular tipizat), instituit in cadrul directiei cu privire la mijloacele de transport supuse inmatricularii/ inregistrarii;
9. Transmite contribuabilului informaţii privind toate obligaţiile de plată în vederea emiterii certificatului de atestare fiscală respectând normativele legale în vigoare;
10.  Semnează şi datează orice document pe care îl operează sau îl emite;
11. Selecţionează, coordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
12. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la consilierul juridic, ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
13. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal şi din baza de date;
13. În cazul în care constată anumite neconcordanţe între actele prezentate de contribuabili şi datele din evidenţa informatizată colaborează cu funcţionarul abilitat pentru corectarea acestora;
14.Asigură contribuabililor persoane fizice asistența de specialitate ;
15.Verifică obiecțiunile , contestațiile și plângerile formulate de contribuabili la actele de control sau de impunere și răspunde în termenul legal de soluționarea acestora ;
16.Stabilește sancțiuni pentru depunerea peste termen a documentelor privind declararea unui mijloc de transport;
17. Colaborează cu celelalte compartimente în constatarea, stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale;
18. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
19. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
20. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
21. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
22 Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
23.Aplică legislaţia în domeniul activităţii specifice biroului;
24. Aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituţiei;
25. Aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituţiei;
26. Asigură efectuarea instructajelor periodice şi respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
27. Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege, de fişa postului sau dispuse de conducerea instituţiei.
 

Atribuțiile postului – consilier principal – Biroul persoane fizice – Compartiment impozite și taxe persoane fizice:

1. Realizează activitatea de stabilire, constatare şi impunere a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul/taxa pe clădiri şi terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, taxa de habitat, taxa pentru situaţii de urgenţă, alte taxe locale şi activitatea de asistenţă contribuabili prin mijloace specifice, astfel: asistenţa directă la sediul instituţiei, asistenţa telefonică, răspunsuri în scris sau pri e-mail;
2. Emite şi urmăreşte comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;
3. Stabileşte în sarcina contribuabililor persoane fizice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local emiţând în acest sens titlurile de creanţă;
4. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare, în legătură cu obiectul de activitate;
5. Efectuează impuneri, rectificări şi încetări privind toate bunurile aparţinând persoanelor fizice;
6. Colaborează cu toate compartimentele instituţiei pentru verificarea/reglarea rolurilor/matricolelor gestionate conform fişei postului sau investite de către superiorul ierarhic;
7. Eliberează certificatele de atestare fiscală, în urma analizării cererilor depuse de către contribuabili şi răspunde de corectitudinea informaţiilor atestate de acestea;
8. Solicită şi verifică documente, înscrisuri aparţinând contribuabililor persoane fizice administraţi, în vederea clarificării situaţiei fiscale a acestora;
9. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili persoane fizice;
10. Întocmeşte răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
11. Consultă dosare şi matricole din arhivă în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea petenţilor persoane fizice şi instituţii publice;
12. Eliberează petenţilor la cerere, fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale;
13. Verifică şi urmăreşte ca operaţiunile efectuate în programul informatic sunt corecte şi în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
14. Întreprinde măsuri pentru clarificarea domiciliului fiscal şi a datelor de identificare a contribuabililor;
15. Asigură asistenţă contribuabililor în vederea îndeplinirii obligaţiilor declarative;
16. Asigură gestionarea dosarului fiscal a contribuabililor persoane fizice;
17. Analizează şi soluţionează documentaţia depusă de contribuabili privind acordarea unor facilităţi fiscale conform prevederilor legale în vigoare;
18. Analizează documentaţia privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale şi face propuneri privind soluţionarea cererilor, în condiţiile legii;
19. Procedează la modificarea, menţinerea înlesnirilor la plată, după caz, precum şi la refacerea graficelor de eşalonare la plată şi comunică contribuabililor actele administrative emise în acest sens;
20.Analizează garanţiile constituite pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate potrivit legii, precum şi reîntregirea/redimensionarea/înlocuirea garanţiilor constituite;
21. Eliberează garanţiile constituite în cazul finalizării înlesnirilor la plată în condiţiile legii;
22. Transmite către Serviciul executare silită lista contribuabililor în vederea începerii sau reluării, după caz, a măsurilor de executare silită şi executarea garanţiilor, în cazul pierderii valabilităţii înlesnirilor la plată;
23. Efectuează cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor persoane fizice care nu au depus declaraţia de impunere în termen sau care nu şi-au corectat declaraţia depusă oficial;
24. Inventariază şi verifică contribuabilii şi patrimoniul acestora în vederea înregistrării în evidenţele de taxe şi impozite;
25. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;
26. Selecţionează, ordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
27. Asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ce revin structurii respective;
28. Aplică legislaţia în domeniul activităţii specifice biroului;
29. Aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituţiei;
30. Aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituţiei;
31. Asigură efectuarea instructajelor periodice şi respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
32. Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege, de fişa postului sau dispuse de conducerea instituţiei.
 

Atribuțiile postului – consilier principal – Biroul persoane fizice – Compartiment amenzi și urmărire debite:

1.  Verifică şi înregistrează în aplicaţia informatică titlurile executorii( procese verbale de constatare a contravențiilor, sentinte civile, etc) in conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr.  207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare si a O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata, cu modificarile și completarile ulterioare;
2. Procedează la returnarea către agentul constatator, în termenul legal, a titlurilor executorii( procese verbale de constatare a contraventiilor, sentinte civile, etc.) care nu întrunesc condiţiile legale;
3. Redirecţionează în termenul legal titlurile executorii greşit îndreptate, către organul de executare competent teritorial;
4. Confirmă către organul constatator primirea şi preluarea debitului în evidenţa fiscală;
5. Urmăreşte permanent situaţia amenzilor pentru fiecare contribuabil şi propune măsuri pentru încasarea acestora in termenul de prescriptie;
6. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
7. Întocmeşte şi transmite dosarele de executare silită către Biroul Executări Silite în vederea continuării procedurii de executare silită;
8. Întocmeşte şi comunică somaţiile de plată şi titlurile executorii in conformitate cu prevederile dispozițiilor Legii nr.  207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Transmite cu confirmare de primire dosarul fiscal pentru luare în debit şi încasare, primăriilor pe a căror rază îşi au noul domiciliu fiscal contravenienţii;
10. Întocmeşte răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
11. Consultă documente(procese verbale, sentinte civile) din arhivă în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea petenţilor persoane fizice şi instituţii publice;
12. Eliberează petenţilor la cerere, fotocopii certificate după documentele(titlu executoriu, somatie, etc.) aflate în dosarele fiscale;
13.Întreprinde măsuri pentru clarificarea domiciliului fiscal şi a datelor de identificare a contribuabililor;
14.Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Compartimentul juridic, ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei
15. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;
16. Selecţionează, ordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
17. Asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ce revin structurii respective;
18. Aplică legislaţia în domeniul activităţii specifice serviciului;
19. Aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituţiei;
20. Aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituţiei;
21. Asigură efectuarea instructajelor periodice şi respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
22. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse de conducerea instituţiei.
 

Bibliografie pentru examenul/concursul organizat în vederea promovării în grad profesional superior la Biroul Persoane Fizice și la Biroul Executări Silite

 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici (*actualizată*)
 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (*republicată*)
 4. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX)(*actualizată*)
 5. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*)
 6. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (*actualizată*)