10.05.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 09.06.2022  – proba scrisă  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de referent debutant din cadrul Serviciului impunere-executare

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 10122

Referent debutant

Admis

-

2

Dosar nr. 10688

Referent debutant

Admis

-

3

Dosar nr. 10815

Referent debutant

Admis

-

4

Dosar nr. 10928

Referent debutant

Admis

-

5

Dosar nr. 11028

Referent debutant

Admis

-

6

Dosar nr. 11078

Referent debutant

Admis

-

7

Dosar nr. 11081

Referent debutant

Admis

-

8

Dosar nr. 11148

Referent debutant

Admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 09.06.2022, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 10.05.2022, ora 13,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

20.04.2022

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant la Serviciul Impunere-Executare
    
    Condițiile de desfășurare a concursului:
    Concursul se va desfășura:

  • în data de 09.06.2022 ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
  • proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 20.04.2022  – 09.05.2022 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:
    
a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare     abilitate;
f) cazierul judiciar;
g) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
    
    Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

    Condițiile de participare la concurs:
    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

    Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
    Pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional debutant la Serviciul Impunere-Executare:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
    Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

    Bibliografia
1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)

Tematica:

1.)  Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale  
Drepturile și libertățile fundamentale  
Îndatoririle fundamentale 

2.) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice  
Dispoziții generale  
Statutul funcționarilor publici: 
Dispoziții generale;  
Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;  
Drepturi și îndatoriri;  
Cariera funcționarilor publici;  
Acorduri colective. Comisii paritare 
Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;  
Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu 
Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu

3.) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4.) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii  
Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei 
Soluționarea sesizărilor ș reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

5.) Codul Fiscal:
 Dispoziții generale 
Impozite și taxe locale
Scutiri și dispoziții comune. 
Sancțiuni
Prevederi fiscale aplicabile leasingului financiar

Atribuţiile prevăzute în fișa postului:
1. Colaborează și respectă etapele şi termenele prevazute în procedura de executare silită;
2. Înfiinţează și colaborează la instituirea sechestrelor asupra bunurilor mobile și imobile urmăribile ale debitorilor precum și indisponibilizarea bunurilor.
3. Pentru indisponibilizarea veniturilor urmăribile și a disponibilităților bănești din conturile bancare în lei și valută instituie adrese de înființare a popririi pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
4. Procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită prin emiterea adreselor de sistare a popriri și a deciziilor de încetare a măsurilor de executare silită,  pentru debitorii persoane fizice și persoane juridice, conform prevederilor legale în vigoare;
5. Colaborează și recuperează cheltuielile efectuate cu executarea silită;
6. Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită;
7. Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
8. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
9. Analizează şi supune spre verificare Șefului de Birou dosarele cuprinzând solicitările debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
10. Soluţionează solicitările primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor fiscale datorate bugetului local;
11. Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;
12. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute in fiecare dosar de executare silită;
13. Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către bugetul local;
14. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele de executare silita;
15. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
16. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil aflat în procedura de executare silită şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
17. Constată starea de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice, aceștia se vor înregistra în evidenţă separată și efectuează verificări anuale;
18. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic, ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
19. Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
20. Propune sugestii pentru fluidizarea activității precum și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
21. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologice în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
22. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
23. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
24. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
25. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
26. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
27. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.