22.09.2022

Rezultatele finale la concursul de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de șef birou din cadrul BPF și BPJ din cadrul Serviciului Impunere-executare

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 23954

Șef birou

74

85,6

159,6

Admis

2.

Dosar nr. 24169

Șef birou

58,4

Nu este cazul

58,4

respins

Afișat 22.09.2022, ora 12,00

20.09.2022

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante
- șef birou – Birou Persoane Fizice – 

Nr.

crt.

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 23954

Șef Birou

85,6

admis

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 21.09.2022, ora 11,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

19.09.2022

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare organizat în data de 19.09.2022  în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere vacante de șef birou BPF și șef birou BPJ

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidaţilor

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

 

Rezultatul

1.

Dosar nr. 23954

Șef birou

74,00

admis

2.

Dosar nr. 24169

Șef birou

58,40

respins

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 70 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Contestațile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu în data de 21.09.2022, ora 10,00.

Afișat astăzi 19.09.2022, ora 15,30 la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2
 

07.09.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de promovare în funcție publică de conducere organizat în data de 19.09.2022  – proba scrisă  în vederea ocupării funcţiilor publice de conducere vacante de șef birou – Biroul Persoane fizice și Biroul impozite și taxe persoane juridice

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 23954

Șef birou

Admis

-

2

Dosar nr. 24169

Șef birou

Admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 19.09.2022, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 07.09.2022, ora 12,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

18.08.2022

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, concurs de promovare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:

- Șef birou la Biroul impozite și taxe persoane juridice
- Șef birou la Biroul persoane fizice

    Condițiile de desfășurare a concursului:
    Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 19.09.2022
    ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 18.08.2022 – 06.09.2022 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere (prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul administrativ.
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

Condițiile de participare la concurs:
    Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concursurile de promovare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante sunt:
Pentru funcția publică de conducere vacantă de Șef birou la Biroul impozite și taxe persoane juridice și Șef birou la Biroul persoane fizice:
-   studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile științe economice, juridice sau administrative;
-     master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
-     minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
-     să fie numiți într-o funcţie publică din clasa I; 
-     să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, Bl. G2, telefon 0246231521, interior 103.

Bibliografia
1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (Titlul III – Dispoziții procedurale generale și Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale)

Tematică
1.)  Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale  
Drepturile și libertățile fundamentale  
Îndatoririle fundamentale 
2.) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice  
Dispoziții generale  
Statutul funcționarilor publici: 
Dispoziții generale;  
Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;  
Drepturi și îndatoriri;  
Cariera funcționarilor publici;  
Acorduri colective. Comisii paritare 
Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;  
Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu 
Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu

3.) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
4.) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii  
Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei 
Soluționarea sesizărilor ș reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
5.) Codul Fiscal:
 Dispoziții generale 
Impozite și taxe locale
Scutiri și dispoziții comune. 
Sancțiuni
Prevederi fiscale aplicabile leasingului financiar

6.) Codul de procedură fiscală: 
Dispoziții procedurale generale
Colectarea creanțelor fiscale

Atribuţiile postului de Șef birou la Biroul impozite și taxe persoane juridice: 

1. Coordonează activitatea de constatare, stabilire, impunere a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane juridice;
2. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la întocmirea şi depunerea în termen a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane juridice;
3. Verifică, cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor persoane juridice care nu au depus declaraţia de impunere în termen sau care nu şi-au corectat declaraţia depusă oficial – dacă este cazul;
4. Coordonează transmiterea deciziilor de impunere contribuabililor persoane juridice;
5. Coordonează transmiterea către contribuabilii, persoane juridice, a deciziilor de impunere pentru sumele stabilite din oficiu;
6. Coordonează identificarea şi impunerea persoanelor juridice care deţin proprietăţi, dar care nu au fost declarate, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale;
7. Întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi cu măsurile luate pentru respectarea legislaţiei fiscale;
8. Coordonează gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică, grupate într-un dosar unic fiscal (rol unic);
9. Asigură contribuabililor persoane juridice asistenţă cu privire la modul de întocmire a declaraţiilor de impunere;
10. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul termenului de prescripţie;
11. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil şi propune măsuri pentru încasarea acestora;
12. Coordonează transmiterea de titluri executorii şi somaţii pentru debitele restante aferente tuturor categoriilor de impozite şi taxe locale;
13. Răspunde la îndeplinirea procedurii până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;
14. Colaborează cu alte instituţii în vederea identificării şi clarificării situaţiei fiscale a debitorilor persoane juridice;
15. În urma constatării procedurii insolvenței unor contribuabili persoane juridice va avea în vedere trecerea în evidenţa separată;
16. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
17. Aplică prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
18. Îndeplineşte funcţia de membru în comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcţiei;
19. Răspunde de etapa –Registrul riscurilor – din programul de implementare a sistemului de control managerial în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 privind aprobarea codului controlului intern din entitate;
20. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pentru fiecare contribuabil persoană juridică privind impozitele şi taxele locale;
21. Verifică existența poliței de asigurare împotriva dezastrelor naturale -  PAD și a certificatului de performanță energetică;
22. Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de  Legea nr. 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;
23. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
24. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
25. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
26. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
27. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
28. Respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă şi normele P.S.I.;
29. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de Directorul executiv.

Atribuţiile postului de Șef birou la Biroul persoane fizice: 

1. Asigură organizarea, coordonarea și controlul activităţii Biroului Persoane Fizice, având în subordine două compartimente și anume, Compartimentul Impozite și Taxe Locale Persoane Fizice și Compartimentul Amenzi și Urmărire Debite;
2. Coordonează și realizează activitatea de stabilire, constatare şi impunere a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice şi activitatea de asistenţă contribuabili prin mijloace specifice, astfel: asistenţa directă la sediul instituţiei, asistenţa telefonică, răspunsuri în scris sau prin e-mail;
3. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare, în legătură cu obiectul de activitate;
4. Întocmeşte referate și borderouri de scădere şi adăugare debite în cazul în care se constată erori în calculul impozitelor și taxelor locale, dar numai în baza actelor justificative și a unui referat aprobat de conducerea instituției;
5. Efectuează impuneri, rectificări şi încetări privind toate bunurile aparţinând persoanelor fizice;
6. Colaborează cu toate compartimentele instituţiei pentru verificarea/reglarea rolurilor/matricolelor gestionate conform fişei postului sau investite de către superiorul ierarhic;
7. Eliberează certificatele de atestare fiscală, în urma analizării cererilor depuse de către contribuabili şi răspunde de corectitudinea informaţiilor atestate de acestea;
8. Solicită şi verifică documente, înscrisuri aparţinând contribuabililor persoane fizice administraţi, în vederea clarificării situaţiei fiscale a acestora;
9. Analizează şi soluţionează documentaţia depusă de contribuabilii persoane fizice privind acordarea de scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale şi răspunde de soluţionarea acestora în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
10. Împreună cu întreg personalul din subordine efectuează anual inventarierea materiei impozabile specifice, în condiţiile prevăzute de legislația specifică;
11. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili persoane fizice;
12. Răspunde, în cel mai scurt termen şi numai după o verificare temeinică a evidenţelor fiscale la toate solicitările primite de la instituţii sau de la contribuabili; 
13. Execută acţiuni de constatare şi identificare a noi surse de venituri la bugetul local; 
14. Verifică şi urmăreşte ca operaţiunile efectuate în programul informatic să fie corecte şi în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
15. Analizează documentaţia privind acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor fiscale şi gestionează dosarele pe perioada acordării; 
16. Procedează la returnarea către agentul constatator, în termenul legal, a titlurilor executorii care nu întrunesc condiţiile legale sau care au fost stinse prin plata înaintea transmiterii către executare silită;
17. Redirecţionează în termenul legal titlurile executorii greşit direcţionate către organul de executare competent teritorial;
18. Confirmă către organul constatator primirea şi preluarea debitului în evidenţa fiscală;
19. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
20. Întocmeşte lunar rapoarte privind rezultatul activităţii desfăşurate precum şi alte situaţii solicitate de factorii responsabili de conducere. 
21. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;
22. Selecţionează, ordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
23. Asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ce revin structurii respective;
24. Aplică legislaţia în domeniul activităţii specifice biroului;
25. Aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituţiei;
26. Asigură preluarea și distribuirea corespondenței externe;
27. Aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituţiei;
28. Asigură efectuarea instructajelor periodice şi respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
29. Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege, de fişa postului sau dispuse de conducerea instituţiei.