16.09.2019

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează examen pentru promovarea în clasă a funcționarilor publici, în condițiile prevăzute de art. 480 și 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a prevederilor art.144-147 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

    Condiții pentru examenul de promovare în clasă:
    - să dobândească ulterior intrării în corpul funcționarilor publici o diplomă de studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
    - să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.
    Examenul va avea loc la data de 04.10.2019, ora 10.00 proba scrisă și ora 14.00 interviul, la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, șos. Alexandriei, nr.7, bl.G2.
    Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu.
 

Bibliografie pentru examenul de promovare în clasă a funcţionarilor publici din cadrul DITL Giurgiu 

1. O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea a VI-a - Titlul I și Titlul II
2. H.G. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (*actualizată*)
3. LEGE nr. 455/2001 (*republicată*) privind semnătura electronică
4. LEGE nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX)(*actualizată*)    
6. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (*actualizată*)