01.02.2023
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 09.02.2023  – proba scrisă  în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de arhivar treapta I din cadrul Compartimentului Administrativ
Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din HG nr. 1336/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate la selecția dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia contractuală de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 7649

Arhivar I

admis

-

2

Dosar nr. 7770

Arhivar I

admis

-

3

Dosar nr. 7810

Arhivar I

admis

-

4

Dosar nr. 8528

Arhivar I

admis

-

5

Dosar nr. 9226

Arhivar I

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 09.02.2023, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art. 53 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 01.02.2023, ora 12,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

16.01.2023

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu:organizează concurs/examen în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuție vacante de Arhivar, treapta I la Compartimentul Administrativ


Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale din Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează

-  9 februarie 2023, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul; 
-  14 februarie 2023, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.

Condiții de ocupare a postului:
    
Condițiile generale: 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Condiții specifice:
•    studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
•    vechime în muncă: minimum 5 ani;
Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale din Giurgiu,  șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (în perioada 16 ianuarie 2023 - 31 ianuarie 2023, de luni până joi între orele 8,30 – 16,00 iar vineri între orele 8,30 – 13,30) și vor fi însoțite de următoarele acte:
a) formular de înscriere la concurs (pus la dispoziție de Compartimentul resurse umane, consiliere cetățeni, registratură); 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul anterior datei de susţinere a probei scrise);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se depun personal sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute mai sus,  în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
 Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
        Calendarul concursului: 
•    16 ianuarie 2023 – 31 ianuarie 2023, ora 16,00 – depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
•    01 februarie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
•    02 februarie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor selecției dosarelor de înscriere;
•    3 februarie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
•    9 februarie 2023, ora 10,00 – proba scrisă;
•    9 februarie 2023 – notarea probei scrise și publicarea rezultatelor;
•    10 februarie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la proba scrisă;
•    13 februarie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor probei scrise, după soluționarea contestațiilor;
•    14 februarie 2023, ora 10,00 – interviul;
•    14 februarie 2023 – notarea interviului și publicarea rezultatelor;
•    15 februarie 2023 – ultima zi de depunere a contestațiilor împotriva rezultatelor la interviu;
•    16 februarie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor după contestații;
•    17 februarie 2023 – afișarea și publicarea rezultatelor finale ale concursului.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0246213521 / interior 108; persoană de contact: consilier Murgă Rodica – Compartiment resurse umane, consiliere cetățeni, registratură; e-mail de corespondență hr.taxe@primariagiurgiu.ro.


TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

Pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Arhivar treapta I din cadrul Compartimentului Administrativ


Bibliografia:

1. Titlul III al Părții a VI-a din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordinul 137/2013 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

4. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996

Tematica:
Clasificarea funcțiilor ce pot fi ocupate de personalul contractual
Rolul și atribuțiile personalului contractual
Contractul individual de muncă
Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia
Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual

Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente
Depunerea documentelor la Arhivele Naţionale
Procedura de notificare şi conţinutul acesteia
Gruparea documentelor în dosare
Inventarierea dosarelor. Predarea la compartimentul de arhivă
Selecționarea documentelor
Operațiuni arhivistice la documentele neconstituite pe probleme și termene de păstrare
Ordonarea, inventarierea, selecționarea și valorificarea documentelor tehnice și de înregistrare tehnică
Prelucrarea arhivistivă
Prelucrarea documentelor tehnice și de înregistrare incidentale
Păstrarea documentelor; organizarea depozitului de arhivă
Depunerea documentelor la Arhivele Naționale


Atribuțiile postului:
1.    Răspunde de constituirea, păstrarea şi conservarea arhivei, inclusiv de depunerea documentelor la Arhivele  Statului, conform prevederilor legale în vigoare;
2.    Asigură aplicarea corectă a legislaţiei arhivistice;
3.    Iniţiază activitatea de întocmire/actualizare/reactualizare a  nomenclatorului arhivistic; centralizează propunerile compartimentelor; înaintează spre aprobare conducerii proiectul de nomenclator;
4.    Înaintează nomenclatorul către Arhivele Naţionale spre confirmare; înaintează către compartimente nomenclatorul confirmat; urmăreşte aplicarea permanentă a nomenclatorului la nivelul instituţiei;
5.    Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de procese verbale de predare-primire, dosarele constituite; întocmeşte inventarele pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă;
6.    Asigură şi păstrează evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei conform nomenclatorului arhivistic confirmat;
7.    Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de personalul instituţiei  sau de  cetăţeni, în conformitate cu legile în vigoare;
8.    Pune la dispoziţie, pe bază de semnătură şi asigură evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentelor împrumutate şi asigură reintegrarea în fondul arhivistic;
9.    Întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru confirmarea lucrării de selecţionare de către Arhivele Naţionale; asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;
10.    Pune la dispoziţia delegatului  Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
11.    Informează conducerea despre eventuale situaţii neconforme cu prevederile legale în domeniul arhivistic (degradări, distrugeri, sustrageri de documente);
12.    Păstrează secretul fiscal şi confidenţialitatea documentelor arhivate;
13.    Înregistrează, colectează, nomenclatorul pe termene de păstrare, în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale;
14.    Înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor predate spre arhivare de către celelalte servicii din cadrul instituţiei;
15.    Organizează depozitul de arhivă conform prevederilor legale, menţine ordinea şi curăţenia în depozit;
16.    Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
17.     Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
18.    Întocmește adresele de răspuns pentru executorii judecătorești cu atașarea documentelor din arhivă;
19.     Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
20.    Respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă și normele PSI;
21.    Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
22.    Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de Directorul executiv.