22.05.2024

REZULTATELE  FINALE la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Referent IA din cadrul Compartimentului Administrativ

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 38669

Referent IA

50,66

62,33

56,5

admis

2.

Dosar nr. 40568

Referent IA

24,3

Nu este cazul

24,3

respins

3.

Dosar nr. 40493

Referent IA

10

Nu este cazul

10

respins

4.

Dosar nr. 38604

Referent IA

8

Nu este cazul

8

respins

5.

Dosar nr. 41578

Referent IA

3,66

Nu este cazul

3,66

respins

6.

Dosar nr. 40185

Referent IA

absent

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

7.

Dosar nr. 43467

Referent IA

absent

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

Afișat 22.05.2024, ora 13,00

17.05.2024

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent IA din cadrul Compartimentului Administrativ

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul

1.

Dosar nr. 38669

Referent IA

62,33

admis

 

Sunt declarați admiși la proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art. 53 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi 17.05.2024, ora 11,30 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Secretar Comisie

______________________________________________________

16.05.2024

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante referent treapta IA - Compartiment Administrativ

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (2), art. 54 alin. (3) și art. 56 alin. (2) din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următorele rezultate la contestațiile depuse la proba scrisă: 

Nr.

crt.

Număr dosar

Funcţia vacantă pentru care a candidat

Punctajul obținut la soluționarea contestației la proba scrisă

Rezultatul soluționării contestației la proba scrisă

1

Dosar nr. 38669

Referent IA

50,66 puncte

admis

   Afișat astăzi, 16.05.2024, ora 14,30 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

14.05.2024

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de referent IA din cadrul Compartimentului Administrativ organizat în data de 14.05.2024

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 38669

Referent IA

48

respins

2.

Dosar nr. 40568

Referent IA

24,3

respins

3.

Dosar nr. 40493

Referent IA

10

respins

4.

Dosar nr. 38604

Referent IA

8

respins

5.

Dosar nr. 41578

Referent IA

3,66

respins

6.

Dosar nr. 40185

Referent IA

absent

respins

7.

Dosar nr. 43467

Referent IA

absent

respins

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 53 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi 14.05.2024, ora 16,15 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

29.04.2024

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.05.2024  – proba scrisă în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuţie vacante de Referent treapta IAdin cadrul Compartimentului Administrativ al DITL Giurgiu

 

            Având în vedere prevederile art. 37 alin. (1) din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate la selecția dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

 

Număr dosar

 

Funcţia contractuală de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

 

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 38604

Referent IA

admis

-

2

Dosar nr. 38669

Referent IA

admis

-

3

Dosar nr. 40185

Referent IA

admis

-

4

Dosar nr. 40493

Referent IA

admis

-

5.

Dosar nr. 40568

Referent IA

admis

-

6.

Dosar nr. 41578

Referent IA

admis

-

7.

Dosar nr. 43467

Referent IA

admis

-

 

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 14.05.2024, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art. 53 din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 29.04.2024, ora 10,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Secretar comisie.

________________________________________________

12.04.2024

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 1336/2022 și ale art. VII alin. (2) lit. a din O.U.G. nr. 115/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează concurs/examen în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuție vacante de Referent, treapta IA la Compartimentul Administrativ.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale din Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2 și va consta în susținerea unei probe scrise și a unui interviu, după cum urmează:

-  14 mai 2024, ora 10,00 – proba scrisă, constând în testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;

-  17 mai 2024, ora 10,00 – interviul, constând în testarea abilităților, aptitudinilor și motivației candidaților.

Condiții de ocupare a postului:
    
Condițiile generale: 
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.

Condiții specifice:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în muncă: minimum 6 ani și 6 luni;
 • posesor permis de conducere categoria B;

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

           Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale din Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv pana la data de 26 aprilie 2024, de luni până joi între orele 8,30 – 16,00 iar vineri între orele 8,30 – 13,30 și vor fi însoțite de următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs (pus la dispoziție de Compartimentul resurse umane, consiliere cetățeni, registratură); 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;  
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul anterior datei de susţinere a probei scrise);
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.

Copiile actelor prevăzute mai sus, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Dosarele de concurs se depun personal sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute mai sus,  în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
 Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.


        Calendarul concursului: 

12 aprilie 2024

publicitatea concursului

26 aprilie 2024

termenul-limită pentru depunere de către candidați a dosarelor de concurs

29 – 30 aprilie 2024

selecția dosarelor de înscriere; afișarea rezultatelor

7 mai 2024

termenul-limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs

8 mai 2024

termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la selecția dosarelor; afișarea rezultatelor

14 mai 2024

proba scrisă; afișarea rezultatelor probei scrise

15 mai 2024

termenul-limită de depunere a contestațiilor la proba scrisă

16 mai 2024

termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la proba scrisă; afișarea rezultatelor

17 mai 2024

interviul; afișarea rezultatelor interviului

20 mai 2024

termenul-limită de depunere a contestațiilor la interviu

21 mai 2024

termenul-limită de soluționare a contestațiilor depuse la interviu; afișarea rezultatelor

22 mai 2024

comunicarea rezultatelor finale

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0246213521 / interior 108; persoană de contact: consilier Murgă Rodica – Compartiment resurse umane, consiliere cetățeni, registratură; e-mail de corespondență hr.taxe@primariagiurgiu.ro.


                                                                         BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA DE CONCURS

Pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de Referent treapta IA din cadrul Compartimentului Administrativ

 

Bibliografia:

 

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, (**republicat**) , Titlul II - cap. I, II, III, IV, V și
Titlul III - cap. I, II, III

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea VI-a, Titlul III

3. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordinul nr. 151 din 26 septembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;

5. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996

6. Legea 319 din 2006 a securității și sănătății în muncă

Tematica:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, (**republicat**) ,  Titlul II - cap. I, II, III, IV, V și
Titlul III - cap. I, II, III

Încheierea contractului individual de muncă

Executarea contractului individual de muncă

Modificarea contractului individual de muncă

Suspendarea contractului individual de muncă

Încetarea contractului individual de muncă

Timpul de muncă

Repausuri periodice

Concediile

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea VI-a, Titlul III

Clasificarea funcțiilor ce pot fi ocupate de personalul contractual

Rolul și atribuțiile personalului contractual

Contractul individual de muncă

Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia

Coordonarea și controlul normelor de conduită pentru personalul contractual

3. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale (*republicată*), cu modificările și completările ulterioare;

Răspunderi și sancțiuni

4. Ordinul nr. 151 din 26 septembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996;

Procedura de notificare şi conţinutul acesteia

5. Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217/1996

Obligaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente:

- Evidența documentelor;

- Gruparea documentelor în dosare;

- Inventarierea dosarelor. Predarea la compartimentul de arhivă;

- Selecționarea documentelor;

Păstrarea documentelor; organizarea depozitului de arhivă:

Depunerea documentelor la Arhivele Naționale

6. Legea 319 din 2006 a securității și sănătății în munc

    Obligaţii generale ale angajatorilor

    Servicii de prevenire şi protecţie

    Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent

    Alte obligaţii ale angajatorilor

    Informarea lucrătorilor

    Consultarea şi participarea lucrătorilor

    Instruirea lucrătorilor

    Obligaţiile lucrătorilor

    Supravegherea sănătăţii

    Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor

    Accidente de muncă

    Bolile profesionale

    Grupuri sensibile la riscuri

 

Atribuțiile postului:

1.Asigură legătura permanentă cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului;

2. Informează conducerea Direcţiei şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

3. Ia măsuri pentru realizarea de economii şi înlăturarea risipei de energie electrică, agent termic şi alte materiale pe care le gestionează;

4. Asigură aprovizionarea cu rechizite, materiale de curăţenie, alte materiale cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

5. Întocmeşte şi ţine evidenţa la zi a bunurilor mobile şi imobile din dotarea Direcţiei;

6. Asigură şi răspunde de curăţenia zilnică din cadrul Direcţiei și supervizează îndeplinirea acestor atribuții de către personalul din subordine;

7. Asigură încheierea de contracte pentru diferite prestări de servicii;

8. Organizează puncte de colectare selectivă a deşeurilor şi ţine legătura cu prestatorul de servicii pentru preluarea acestora;

9. Urmăreşte respectarea de către salariaţii Direcţiei a măsurilor de colectare selectivă a deşeurilor şi de încasare a contravalorii deşeurilor colectate;

10. Iniţiază planul de pază al transportului de valori sau bunuri ale Direcţiei şi colaborează cu instituţiile abilitate pentru avizarea acestora conform prevederilor Legii nr. 333/2003, actualizată;

11. Preia atribuțiile șoferului, pe perioada cât acesta se află în concediu de odihnă, concediu medical sau alte concedii prevăzute de lege;

12. Organizează şi asigură amenajările, instalaţiile, mijloacele tehnice de pază şi amplasarea conform Planului de pază avizat;

13. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;

14. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;

15. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;

16. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;

17. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;

18. Respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă, normele PSI și în domeniul situațiilor de urgență și anume:

a) desfăşoară activității, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea conducerii directiei, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

b) utilizează corect echipamentele de muncă;

c) își însuşește şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora;

d) aduce la cunoştinţa directorului executiv, accidentele suferite de propria persoană;

e) participă la instruiri, exerciții, aplicații şi la alte forme de pregătire specifică;

f) acordă ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui alt lucrător aflat într-o situație de pericol;

g) utilizează corespunzător echipamentele de muncă, fără scoaterea din funcțiune, modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii mașinilor, aparaturii și instalațiilor tehnice. Utilizează corect aceste dispozitive;

h) comunică imediat directorului executiv, orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;

i) cooperează cu Serviciul extern de prevenire și protecție și conducerea direcției, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;

j) cooperează, atât timp cât este necesar, cu Serviciul extern de prevenire și protecție și conducerea direcției pentru a permite conducerii direcției să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;

k) cunoaște normele şi instrucţiunile de securitate a muncii referitoare la activitatea desfașurată şi aplică măsurile corespunzătoare de prevenire a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;

l) participă la instruirile, testările şi orice alte activităţi programate de către serviciul extern de securitate şi sănătate a muncii în vederea implementării tuturor măsurilor legale aplicabile locului de muncă;

m) admite la lucru, numai persoanele care, în urma controlului medical de medicina muncii şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute;

n) nu admit la lucru persoanele care se află în stare fizică şi psihică necorespunzătoare (ebrietate, oboseală avansată, consum droguri sau medicamente psihotrope etc.) şi nici  consumul de băuturi alcoolice la locul de muncă;

o) nu încredinţează nicio sarcină de muncă lucrătorilor din subordine, înaintea instruirii acestora (instruirea introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică), testarea însușirii cunoștințelor şi întocmirii fişei individuale de instruire pentru securitatea şi sănătatea muncii;

p)  încredinţează sarcinile de muncă în funcţie de pregătirea profesională şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;

q) organizează locurile de muncă, astfel încât să fie garantată securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor; respectarea ergonomiei la locul de muncă;

r) asigură adaptarea muncii, în special în ceea ce privește amenajarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă și a metodelor de muncă, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sanătății lucrătorilor;

s) efectuează instruiri la locul de muncă, instruiri periodice si instruiri periodice suplimentare, conform Programului de instruire testare, aprobat de conducerea direcției și în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 și HG 1425/2006 actualizată:

 • la angajare;
 • la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
 • la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 • la executarea unor lucrări speciale;
 • la reluarea activităţii după accident de muncă;
 • când un lucrător a lipsit peste 30 de zile lucrătoare;
 • când au apărut modificări ale prevederilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru sau ale instrucţiunilor proprii, inclusiv datorită evoluţiei riscurilor sau apariţiei de noi riscuri în DITL;
 • la modificarea procedurilor de lucru;
 • cunoaște măsurile de prim ajutor şi le aplicăa imediat în caz de accident;
 • cunoaște şi aplică măsurile de protecţie corespunzătoare privind focul deschis, fumatul, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor în situaţii de urgenţă (incendii, cutremur, inundaţii, avarii tehnice etc.);
 • asigură funcţionarea permanentă a iluminatului de siguranţă în cazul întreruperii curentului electric; dotarea locurilor de muncă cu un număr corespunzător de stingătoare de incendiu şi truse medicale pentru acordarea primului ajutor;
 • colaborează cu serviciul medical de medicina muncii, în vederea prevenirii apariţiei bolilor profesionale, efectuării controalelor medicale la angajare şi periodice, consemnarea stării de sănătate în fişele individuale de instruire privind securitatea şi sănătatea muncii şi orice alte acţiuni iniţiate de către serviciul medical de medicina muncii.

19. Aplică prevederile Ordinul nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

20. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de Directorul executiv.