22.02.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul audit public intern

 Condițiile de desfășurare a concursului:   
Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 24.03.2021 ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
-  proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 22.02.2021  – 15.03.2021 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.                      
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

Condițiile de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
    Pentru funcția publică de execuție de auditor, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul audit public intern:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau juridice;
- perfecționări/specializări în domeniul auditului public intern, dovedite cu documente emise în condițiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.
Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă  la COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5.Legea 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6.Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;
7.Ordinul 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
8.Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Atribuţiile prevăzute în fișa postului:

1. Efectuarea misiunilor de audit public intern conform Planului anual aprobat de conducătorul instituţiei;
2. Urmărirea şi respectarea procedurilor şi tehnicilor de audit intern impuse de Normele metodologice care guvernează efectuarea misiunilor de audit intern atât de asigurare cât şi de consultanţă;
3. Colectarea de elemente probante necesare formulării unei aprecieri corecte privind funcţionalitatea controlului intern;
4. Manifestarea unui înalt nivel profesional de obiectivitate în culegerea, evaluarea şi comunicarea informaţiilor despre activitatea şi procesele supuse examinării în vederea emiterii unor recomandări pertinente;
5. Manifestă o vigilenţă deosebită în ceea ce priveşte riscurile semnificative care ar putea afecta obiectivele, operaţiunile sau resursele structurii audiate şi măsoară gravitatea consecinţelor evenimentelor semnalate prin stabilirea nivelului impactului pe o scară valorică de trei nivele: impact scăzut, moderat şi ridicat;
6. În cazul în care în timpul misiunii de audit intern s-a constatat o fraudă cu grad de certitudine rezonabil, înştiinţează imediat conducătorul instituţiei;
7. Utilizează tehnica sondajului, urmărind ca în emiterea unor judecăţi, expunerea să fie clară şi convingătoare;
8. Supraveghează şi evaluează eficitatea sistemului de management al riscurilor aparţinând entităţii audiate;
9. Evaluează expunerile la riscurile aferente guvernantei entităţii, operaţiunilor şi sistemelor informatice cu privire la fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale provenite din angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţiunile de plată;
10. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit ;
11. Întocmeşte Rapoarte de audit intern  pe baza constatărilor făcute şi le prezintă conducerii instituţiei;
12. Urmăreşte realizarea măsurilor şi respectarea termenelor propuse pentru acestea cuprinse în Rapoartele de audit;
13. Desfăşoară activităţi necesare realizării unei evaluării ce trebuie să determine dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente, conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
14. Evaluează sistemul de control intern/managerial al entităţii;
15. Asigură consilierea managerială a conducătorului entităţii privind implementarea standardelor de control intern/managerial,
16. Respectă normele de protecţie a muncii şi de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
17. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse de  directorul executiv.