31.03.2021

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector principal din cadrul Biroului executări silite

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 7186

Inspector principal

75

79

154

admis

2.

Dosar nr. 5862

Inspector principal

70

71,66

141,66

respins

3.

Dosar nr. 6949

Inspector principal

75

46,33

121,33

respins

 

Afișat 31.03.2021, ora 09,00

29.03.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante inspector principal  – Biroul Executări Silite 

Nr.

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 7186

Inspector principal

79

admis

2

Dosar nr. 5862

Inspector principal

71,66

admis

3

Dosar nr. 6949

Inspector principal

46,33

respins

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, Bl. G2.
Afişat astăzi, 29.03.2021, ora 16,20 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

25.03.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector principal din cadrul Biroului Executări Silite organizat în data de 25.03.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 6949

Inspector principal

75

admis

2.

Dosar nr. 7186

Inspector principal

75

admis

3.

Dosar nr. 5862

Inspector principal

70

admis

 

 

 

 

 

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu în data de 29.03.2021, ora 14,30.

Afișat astăzi 25.03.2021, ora 12,30  la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

16.03.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector principal din cadrul Biroului executări silite

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 5862/03.03.2021

Inspector principal BES

admis

-

2

Dosar nr. 6949/11.03.2021

Inspector principal BES

admis

-

3

Dosar nr. 7186/15.03.2021

Inspector principal BES

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 25.03.2021, ora 10.00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi 16.03.2021, ora 16,00  la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

22.02.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal la Biroul executări silite

Condițiile de desfășurare a concursului:
    Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 25.03.2021 ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 22.02.2021  – 15.03.2021 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:
a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
    
    Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

    Condițiile de participare la concurs:
    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt, pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul executări silite:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile ştiinţe economice, juridice, administrative;
- vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ LA BIROUL EXECUTĂRI SILITE

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale) 
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (Titlul III – Dispoziții procedurale generale și Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale)

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
2. Înfiinţează sechestrele asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor şi aplică măsuri asiguratorii;
3. Recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
4. Colaborează la organizarea publicităţii licitaţiilor în vederea vânzării imobilelor supuse executării silite;
5. Întocmeşte dosarele de executare silită;
6. Atribuții în aplicarea măsurilor asiguratorii;
7. Colaborează la respectarea etapelor şi termenelor în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
8. Colaborează la înfiinţarea sechestrelor asupra bunurilor mobile urmăribile şi indisponibilizarea bunurilor imobile urmăribile ale debitorilor;
9.   Colaborează pentru aplicarea măsurilor asiguratorii;
10. Colaborează la organizarea licitaţiilor, în vederea vânzării imobilelor supuse executării;
11. Colaborează la recuperarea cheltuielilor efectuate cu executarea silită;
12. Întocmește dosare de executare silită;
13. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin, solicită sprijinul organelor de poliţie, precum şi alte relaţii de la persoane fizice, juridice, Oficiul Registrului Comerţului, instanţele judecătoreşti, societăţile bancare, alte instituţii ale administraţiei publice centrale sau locale;
14. Analizează şi supune spre verificare Șefului de Serviciu dosarele cuprinzând cererile debitorilor, persoane fizice sau juridice care solicită stingerea creanţelor la bugetul local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului a unor bunuri imobile supuse executării silite;
15. Soluţionează scrisorile primite de la contribuabili referitoare la aplicarea procedurii de executare silită şi stingerea creanţelor bugetului de stat;
16. Soluţionează sub coordonarea Șefului de Serviciu, cauzele referitoare la contestaţiile la executare, înfiinţarea măsurilor asiguratorii prin aplicarea dispoziţiilor legale și cauzele ce ca obiect realizarea creanţelor bugetului local;
17. Respectă etapele şi termenele în cadrul fiecărei modalităţi de executare silită;
18. Răspunde de îndeplinirea procedurii de executare silită până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;
19. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
20. Asigură contribuabililor persoane fizice și juridice asistenţă de specialitate cu privire la modul plată a datoriilor către buget;
21. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;
22. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul procesului de executare silită;
23. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil şi propune măsuri sau soluții pentru încasarea acestora;
24. În urma constatării insolvabilităţii unor contribuabili, aceștia se vor înregistra în evidenţa specială;
25. Colaborează cu celelalte compartimente în constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
26. Respectă legislaţia fiscală şi solicită de la Consilierul Juridic ori de câte ori este cazul precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
27. Verifică obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate de contribuabili la actele de control sau de impunere şi răspunde în termenul legal de soluţionarea acestora;
28. Inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările legale;
29. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
30. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
31. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
32. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
33. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
34. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I;
35. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
36. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de șeful compartimentului/Directorul executiv.