01.04.2021

Rezultatele  finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier principal din cadrul Biroului persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 5863

Consilier principal

80

93

173

admis

2.

Dosar nr. 7010

Consilier principal

85

70

155

respins

3.

Dosar nr. 6948

Consilier principal

60

50,66

110,66

respins

4.

Dosar nr. 6894

Consilier principal

absent

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

Afișat 01.04.2021, ora 09,00

30.03.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante consilier principal Biroul persoane fizice - Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice - 

Nr.

crt.

 

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 5863

Consilier principal

93

admis

2

Dosar nr. 7010

Consilier principal

70

admis

3

Dosar nr. 6948

Consilier principal

50,66

admis


Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 30.03.2021, ora 14,30 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

26.03.2021

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier principal din cadrul Biroului persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice organizat în data de 26.03.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 7010

Consilier principal

85

admis

2.

Dosar nr. 5863

Consilier principal

80

admis

3.

Dosar nr. 6948

Consilier principal

60

admis

4.

Dosar nr. 6894

Consilier principal

absent

respins

 

 

 

 

 

 

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.
Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu în data de 30.03.2021, ora 13,30.
Afișat astăzi 26.03.2021, ora 13,30  la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

 

16.03.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier principal din cadrul Biroului persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 5863/03.03.2021

Consilier principal BPF

admis

-

 

 

 

2

 

 

 

Dosar nr. 6651/09.03.2021

 

 

 

Consilier principal BPF

 

 

 

respins

Nu îndeplinește condițiile prevăzute de art. 468 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,: 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional principal

3

Dosar nr. 6894/11/03/2021

Consilier principal BPF

admis

-

4

Dosar nr. 6948/11.03.2021

Consilier principal BPF

admis

-

5

Dosar nr. 7010/12.03.2021

Consilier principal BPF

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 26.03.2021, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 16.03.2021, ora 16,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

24.02.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice
    
    Condițiile de desfășurare a concursului:
Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 26.03.2021 ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 24.02.2021  – 15.03.2021 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.   
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

    Condițiile de participare la concurs:
    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
    Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile ştiinţe economice, juridice, administrative;
- vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

 Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ LA BIROUL PERSOANE FIZICE COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PERSOANE FIZICE

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (Titlul III – Dispoziții procedurale generale și Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale)

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Realizează activitatea de stabilire, constatare şi impunere a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul/taxa pe clădiri şi terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, taxa de habitat, taxa pentru situaţii de urgenţă, alte taxe locale
 2. Emite şi urmăreşte comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;
3. Stabileşte în sarcina contribuabililor persoane fizice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local emiţând în acest sens titlurile de creanţă;
4. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare, în legătură cu obiectul de activitate;
5. Efectuează impuneri, rectificări şi încetări privind toate bunurile aparţinând persoanelor fizice;
6. Colaborează cu toate compartimentele instituţiei pentru verificarea/reglarea rolurilor/matricolelor gestionate conform fişei postului sau investite de către superiorul ierarhic;
7. Eliberează certificatele de atestare fiscală, în urma analizării cererilor depuse de către contribuabili şi răspunde de corectitudinea informaţiilor atestate de acestea;
8. Solicită şi verifică documente, înscrisuri aparţinând contribuabililor persoane fizice administraţi, în vederea clarificării situaţiei fiscale a acestora;
9. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili persoane
fizice;
10. Întocmeşte răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
11. Asigură asistenţă contribuabililor prin mijloace specifice, astfel: asistenţa directă la sediul instituţiei, asistenţa telefonică, răspunsuri în scris sau prin fax, e-mail;
12. Consultă dosare şi matricole din arhivă în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea petenţilor persoane fizice şi instituţii publice;
13. Eliberează petenţilor la cerere, fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale;
14.Verifică şi urmăreşte ca operaţiunile efectuate în programul informatic sunt corecte şi în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
15. Întreprinde măsuri pentru clarificarea domiciliului fiscal şi a datelor de identificare a contribuabililor;
16. Asigură asistenţă contribuabililor în vederea îndeplinirii obligaţiilor declarative;
17. Asigură gestionarea dosarului fiscal a contribuabililor persoane fizice;
18. Efectuează cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor 
persoane fizice care nu au depus declaraţia de impunere în termen sau care nu şi-au corectat declaraţia 
depusă initial;
19. Inventariază şi verifică contribuabilii şi patrimoniul acestora în vederea înregistrării în evidenţele de taxe şi impozite;
9. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, 20onform prevederilor legale în vigoare;
21. Selecţionează, ordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
22.Asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ce revin structurii respective;
23. Asigura colaborarea si comunicarea in sistemul online cu contribuabilii persoane fizice, folosindu-se portalul ditlgiurgiu.ro si portalul national punctul de contact unic electronic (PCUe);
24. Aplică legislaţia în domeniul activităţii specifice biroului;
25. Aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituţiei;
26 Aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituţiei;
27. Asigură efectuarea instructajelor periodice şi respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
28. Îndeplineşte orice alte sarcini prevazute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea institutiei.