09.11.2021

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier superior din cadrul compartimentului control fiscal

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 25129

Consilier superior

65

64,33

129,33

admis

2.

Dosar nr. 25185

Consilier superior

absent

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

Afișat 09.11.2021, ora 13,00

05.11.2021  14:30

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Consilier superior – Compartiment control fiscal –

Nr.

crt.

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 25129

Consilier superior

64,33

admis

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 05.11.2021, ora 14,30 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

05.11.2021  11:45

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier superior din cadrul Compartimentului control fiscal organizat în data de 05.11.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 25129

Consilier superior

65

admis

2.

Dosar nr. 25185

Consilier superior

absent

respins

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.
Candidatul declarați ”admis” vor susține proba interviu în data de 05.11.2021, ora 12,30
Afișat astăzi 05.11.2021, ora 11,45 la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

20.10.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 05.11.2021  – proba scrisă în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier superior din cadrul Compartimentului control fiscal

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 25129

Consilier superior

admis

-

2

Dosar nr. 25185

Consilier superior

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 05.11.2021, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 20.10.2021, ora 11,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

28.09.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Control Fiscal

                        Condițiile de desfășurare a concursului:

            Concursul se va desfășura astfel:

în data de 05.11.2021

 • ora1000, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,

- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 28.09.2021  – 18.10.2021 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

           Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

            Condițiile de participare la concurs:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

            Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Control Fiscal:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile științe economice sau juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.
Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

Bibliografia

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea 227 din 2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX)
6. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015 (Titlul I, Titlul VI și Titlul VII)

Tematică

1. Constituţia României, republicată;
Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
- Capitolul. II: Drepturile şi libertăţile fundamentale
- Capitolul III: Îndatoririle fundamentale
Titlul III: Autorităţile publice
- Capitolul V: Administraţia publică - Secţiunea 2: Administraţia publică locală

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice

Titlul I Dispozitii generale
Titlul II Statutul functionarilor publici:
- Capitolul I Dispozitii generale;
- Capitolul II Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici;
- Capitolul V Drepturi si indatoriri;
- Capitolul VI Cariera functionarilor publici;
- Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritare
- Capitolul VIII Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici;
- Capitolul IX Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu
- Capitolul X Actele administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- INTEGRAL;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
- Capitolul. IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
- Capitolul VI Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

5. Legea 227 din 2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX)

- Impozite şi taxe locale. Dispoziţii generale
- Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
- Impozitul pe teren şi taxa pe teren
- Impozitul pe mijloacele de transport
- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
- Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
- Impozitul pe spectacole
- Taxe speciale
- Alte taxe locale
- Alte dispoziţii comune
- Sancţiuni

6. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015

- Dispoziţii generale
- Controlul fiscal
- Colectarea creanțelor fiscale

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

 1. Desfăşoară activitatea de control fiscal conform programelor lunare de activitate verificând legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili/plătitori, respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale;
 2. Verifică şi corectează, după caz, declaraţiile de impunere depuse de către contribuabili;
 3.  Întocmeşte dosarele de restituiri, compensări şi asigură avizarea lor de către serviciile abilitate;
 4. Asigură cunoaşterea permanentă a informaţiilor privind contribuabilii/plătitorii care fac obiectul inspecţiei, în vederea fundamentării propunerilor pentru pregătirea temeinică şi realizarea cu eficienţă a inspecţiilor fiscale;                      
 5. Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere;
 6. Solicită orice documente relevante în vederea stabilirii corecte a creanţelor datorate bugetului local;
 7. Procedează la verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului/plătitorului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă;
 8. Analizează şi evaluează informaţiile fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse şi, după caz, a descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislaţiei fiscale;
 9. Informează reprezentanţii legali ai contribuabililor/plătitorilor sau împuterniciţii acestora, după caz, pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale asupra constatărilor şi solicită explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor/plătitorilor sau împuterniciţilor acestora, după caz; solicită note explicative şi/sau declaraţii de la contribuabili sau  împuterniciţii acestora, urmare constatărilor efectuate în timpul inspecţiei fiscale;
 10. Solicită informaţii de la terţi conform competenţelor;
 11. Stabileşte baza corectă de impunere şi diferenţele faţă de obligaţia fiscală principală declarată de către contribuabil/plătitor sau faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale;
 12. Aplică sancţiuni potrivit prevederilor legale şi dispune măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale şi contabile;
 13. Întocmeşte rapoartele de control fiscal şi le supune aprobării directorului executiv;
 14. Întocmeşte deciziile, după caz, ca urmare a rapoartelor de control fiscal, asigurând comunicarea acestora către contribuabil/plătitor în termenul legal;
 15. Reverifică anumite perioade în baza deciziei dată de directorul executiv ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute organului fiscal la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora;
 16. Reface controlul fiscal urmare unei dispoziţii de soluţionare a contestaţiei;
 17. Efectuează controale inopinate, încrucişate, cercetări la faţa locului şi întocmeşte procese verbale pe care le prezintă superiorului în vederea luării măsurilor ce se impun;
 18. Întocmeşte referatele de amânare sau de suspendare ale controlului fiscal pe motive bine întemeiate, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi transmite contribuabililor/plătitorilor deciziile;
 19. Sesizează organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia controlului fiscal şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală, prin întocmirea unui proces verbal;
 20. Transmite compartimentului juridic dosarul contestaţiei, urmare contestaţiilor depuse, însoţit de referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, contestaţia în original şi documentele justificative în susţinere, certificate pentru conformitate cu dosarul fiscal;
 21. Întocmeşte notele de constatare şi procesul verbal de constatare, ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate asupra contribuabililor;
 22. Transmite serviciului persoane fizice/juridice procesul verbal de constatare a contravenţiei întocmit cu ocazia efectuării acţiunilor de control fiscal, decizia de impunere pentru diferenţele în plus sau minus de obligaţii fiscale aferente diferenţelor de baze de impozitare şi decizia de impunere provizorie în scopul plăţii obligaţiilor fiscale suplimentare;
 23. Selecţionează, ordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 24. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor în vigoare;
 25.  Aplică legislaţia în domeniul activităţii specifice serviciului;
 26. Aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituţiei;
 27. Aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituţiei;
 28. Asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ce revin structurii respective
 29. Asigură efectuarea instructajelor periodice şi respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 30. Îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege, de fişa postului sau dispuse de conducerea instituţiei.