09.11.2021
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier superior din cadrul Compartimentului control intern

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 25126

Consilier superior

65

56

121

admis

2.

Dosar nr. 25184

Consilier superior

55

absent

Nu este cazul

respins

 

3.

Dosar nr. 25124

Consilier superior

45

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

4.

Dosar nr. 25161

Consilier superior

30

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

5.

Dosar nr. 25082

Consilier superior

absent

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

Afișat 09.11.2021, ora 13,00
 

05.11.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Consilier superior – Compartiment control intern –

Nr.

crt.

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 25126

Consilier superior

56

admis

2

Dosar nr. 25184

Consilier superior

absent

respins

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 05.11.2021, ora 14,30 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

03.11.2021 ora 12.15

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier superior din cadrul Compartimentului control intern organizat în data de 03.11.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 25126

Consilier superior

65

admis

2.

Dosar nr. 25184

Consilier superior

55

admis

3.

Dosar nr. 25124

Consilier superior

45

respins

4.

Dosar nr. 25161

Consilier superior

30

respins

5.

Dosar nr. 25082

Consilier superior

absent

respins

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu în data de 05.11.2021, ora 13,00.

Afișat astăzi 03.11.2021, ora 12,15 la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

20.10.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 03.11.2021  – proba scrisă în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier superior din cadrul Compartimentului control intern

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 25082

Consilier superior

admis

-

2

Dosar nr. 25124

Consilier superior

admis

-

3

Dosar nr. 25126

Consilier superior

admis

-

4

Dosar nr. 25161

Consilier superior

admis

-

5

Dosar nr. 25184

Consilier superior

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 03.11.2021, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 20.10.2021, ora 11,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

28.09.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Control Intern

                        Condițiile de desfășurare a concursului:

            Concursul se va desfășura astfel:

în data de 03.11.2021

  • ora1000, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,

- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 28.09.2021  – 18.10.2021 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

           Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

 

            Condițiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Control Intern:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile științe economice sau juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.
Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

 

Bibliografia

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
6. Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
7. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015 (Titlul I, Titlul VI și Titlul VII) 

Tematică

1. Constituţia României, republicată;
Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
- Capitolul. II: Drepturile şi libertăţile fundamentale
- Capitolul III: Îndatoririle fundamentale
Titlul III: Autorităţile publice
- Capitolul V: Administraţia publică - Secţiunea 2: Administraţia publică locală

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice

Titlul I Dispozitii generale
Titlul II Statutul functionarilor publici:
- Capitolul I Dispozitii generale;
- Capitolul II Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici;
- Capitolul V Drepturi si indatoriri;
- Capitolul VI Cariera functionarilor publici;
- Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritare
- Capitolul VIII Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici;
- Capitolul IX Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu
- Capitolul X Actele administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -INTEGRAL;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
- Capitolul. IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
- Capitolul VI Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

5. Ordinul nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

- Termeni
- Consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial
- Scopul şi definirea standardelor de control intern managerial
- Standardele de control intern managerial la entităţile publice

6. Ordonanța nr. 119 din 31 august 1999 (*republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv

- Termeni și expresii
- Obligaţiile conducatorului instituţiei publice în domeniul controlului intern; cerinţele controlului intern
- Obiectul controlului financiar preventiv
- Organizarea controlului financiar preventiv propriu
- Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu
- Dispoziţii privind controlul financiar preventiv delegat
- Dispoziţii privind controlorii delegaţi
- Regimul refuzului de viza
- Dispoziţii comune
- Contravenţii şi sancţiuni
- Dispoziţii tranzitorii şi finale

7. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de Procedură Fiscală din 20 iulie 2015

- Dispoziţii generale
- Controlul fiscal
- Colectarea creanțelor fiscale

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Elaborează  programul de lucru semestrial de control financiar de gestiune care se aprobă de conducătorul instituţiei;
2. În program se nominalizează gestiunile şi activităţile ce urmează a fi controlate, perioada supusă controlului şi cea stabilită pentru efectuarea controlului precum şi persoana care efectuează controlul;
3. Efectuează în totalitate sau prin sondaj în raport cu volumul, valoarea şi natura bunurilor, posibilităţilor de sustragere, condiţiilor de păstrare şi gestionare, precum şi de frecvenţa abaterilor constatate anterior;
4. Efectuează compararea sumelor înscrise în chitanţiere şi borderouri cu taxele legale datorate;
5. Verifică aplicaţia informatică din punct de vedere al continuităţii seriilor chitanţelor emise;
6. Verifică situaţiile borderourilor (pe calculator) cu sumele aferente încasare şi predate conform chitanţelor emise de casieria centrală pentru perioada verificată;
7. Verifică situţiile borderourilor (întocmite manual) cu sumele aferente încasare şi predate conform chitanţelor emise de casieria centrală pentru perioada verificată;
8. Verifică situaţiile borderourilor întocmite în baza chitanţelor emise  prin  POS  pentru perioada verificată;
9. Verifică respectarea dispoziţiilor legale privind gestionarea mijloacelor băneşti pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor din evidenţa tehnico-operativă;
10. Efectuează confruntarea încasărilor şi plăţilor conform registrului de casă cu chitanţele aferente emise de trezoreria Mun.Giurgiu;
11. Atunci când consideră necesar ridică unele documente în original de la persoana verificată şi efectuează copii xerox ale acestora care rămân la dosar;
12. Verifică prin sondaj veridicitatea chitanţelor emise prin controale încrucişate;
13. Întocmeşte acte de control bilaterale (proces-verbal sau notă de constatare  şi implicit  interviu sau notă explicativă) pe baza propriilor verificări, cu indicarea prevederilor legale încălcate şi stabilirea exactă a consecinţelor financiare pe care le prezintă spre avizare conducătorului instituţiei;
14. Urmăreşte realizarea măsurilor  propuse şi respectarea termenelor consemnate în actele de control;
15. Persoanele vinovate de abaterile constatate vor fi ascultate cu privire la faptele reţinute în sarcina lor (note explicative scrise) şi li se vor verifica apărările formulate;
16. Actele de control întocmite se vor prezenta conducerii instituţiei pentru avizare cu concluziile şi măsurile ce trebuie luate în vederea înlăturării abaterilor şi tragerii la răspundere a celor care au săvârşit nereguli, au produs pagube sau au comis infracţiuni;
17. Conducerea instituţiei are obligaţia ca în cadrul competenţei şi a termenelor legale să ia măsuri pentru aplicarea integrală şi la timp a măsurilor propuse, sancţionarea persoanelor vinovate, recuperarea pagubelor şi înaintarea către procuror a actelor cuprinzând faptele prevăzute de legea penală, dacă este cazul;
18. Primeşte rapoartele întocmite de compartimentul de audit public intern al instituţiei în condiţiile legii privind cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii; 
19. Verifică modul de constituire a garanţiilor în numerar reţinute, îşi dă acordul cu privire la eliberarea garanţiilor constituite când salariatul părăseşte unitatea sau când funcţia pe care o deţine nu mai necesită constituirea garanţiei;
20. Colaborează cu comisia de inventariere, atât pe parcursul acţiunii de inventariere cât şi la întocmirea procesului –verbal;
21. Colaborează cu şeful serviciului financiar contabilitate în ceea ce priveşte valorificarea  rezultatelor inventarierii anuale şi a eventualelor inventarieri ocazionale;
22. Întocmeşte lista obiectivelor, activităţiilor şi operaţiilor specifice compartimentului control intern;
23. Implementează în cadrul compartimentului procedurile operaţionale în conformitate cu forma şi modelul standard de procedură cuprinse în Anexa 2B din OSGG nr. 600/2018;
24. Întocmeşte situaţia identificării riscurilor şi disfuncţionalităţilor care pot afecta realizarea obiectivelor şi activităţile specifice compartimentului;
25. Implementează / actualizează Registrul riscurilor la nivelul compartimentului, conform modelului standard cuprins în anexa 2A din  OSGG nr.600/2018;
26. Întocmeşte chestionarul de autoevaluare în conformitate cu forma şi modelul standard prevăzute în Anexa 4 pct.1 din OSGG nr.600/2018;
27. Implementează/ actualizează toate situațiile SCIM în vederea raportării anuale către UATM Giurgiu la termenele stabilite de aceștia;
28. Centralizează lunar indicatorii de performanță , transmiși de fiecare structură din cadrul DITL, în vederea informării conducerii
29.Centralizează lunar Rapoartele de activitate , transmiși de fiecare structură din cadrul DITL, în vederea informării conducerii;
30. Selecţionează, coordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere, în conformitate cu reglementările în vigoare;
31. Solicită de la Consilierul Juridic ori de câte ori este cazul, precizări şi soluţii în legătură cu aplicarea unitară a legislaţiei;
32. Propune măsuri pentru raţionalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenţei şi sporirea operativităţii în furnizarea informaţiilor necesare fundamentării deciziilor;
33. Răspunde de buna cunoaştere a reglementărilor legale specifice atribuţiilor care-i revin şi asigură aplicarea corectă a acestora;
34. Răspunde de respectarea normelor de conduită şi deontologie în raporturile cu agenţii economici şi ceilalţi contribuabili;
35. Asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu şi/sau nu pot fi date publicităţii;
36. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale şi normelor interne;
37. Respectă normele privind securitatea şi sănătatea în muncă şi normele P.S.I.;
38. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate  de Directorul executiv.