04.11.2021

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector superior din cadrul Compartimentului de informații și analize

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultatul

1.

Dosar nr. 25183

Inspector superior

75

84,66

159,66

admis

2.

Dosar nr. 25123

Inspector superior

65

74,66

139,66

respins

3.

Dosar nr. 24852

Inspector superior

65

72

137,00

respins

Afișat 04.11.2021, ora 16,00

03.11.2021

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Inspector superior – Compartiment de informații și analize –

Nr.

crt.

 

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 25183

Inspector superior

84,66

admis

2

Dosar nr. 25123

Inspector superior

74,66

admis

3

Dosar nr. 24852

Inspector superior

72,00

admis

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 03.11.2021, ora 15,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

01.11.2021 ora 12.45

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector superior din cadrul Compartimentului de informații și analize organizat în data de 01.11.2021

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 25183

Inspector superior

75

admis

2.

Dosar nr. 24852

Inspector superior

65

admis

3.

Dosar nr. 25123

Inspector superior

65

admis

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu în data de 03.11.2021, ora 13,00.

Afișat astăzi 01.11.2021, ora 12,45 la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2

20.10.2021

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 01.11.2021  – proba scrisă  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector superior din cadrul Compartimentului de informații și analize

 

Nr.

 

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 24852

Inspector superior

admis

-

2

Dosar nr. 25123

Inspector superior

admis

-

3

Dosar nr. 25183

Inspector superior

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 01.11.2021, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 
Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
Afişat astăzi, 20.10.2021, ora 11,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

28.09.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul de Informații și Analize

                        Condițiile de desfășurare a concursului:

            Concursul se va desfășura astfel:

în data de 01.11.2021

 • ora1000, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,

- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 28.09.2021  – 18.10.2021 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
       Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

            Condițiile de participare la concurs:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

            Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

 • Pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul de informații de analize:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile științe economice, juridice, administrative sau inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.
Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

Bibliografia

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Tematică

1. Constituţia României, republicată;
Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
- Capitolul. II: Drepturile şi libertăţile fundamentale
- Capitolul III: Îndatoririle fundamentale
Titlul III: Autorităţile publice
- Capitolul V: Administraţia publică - Secţiunea 2: Administraţia publică locală

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
Partea VI Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice

Titlul I Dispozitii generale
Titlul II Statutul functionarilor publici:
- Capitolul I Dispozitii generale;
- Capitolul II Clasificarea functiilor publice. Categorii de functionari publici;
- Capitolul V Drepturi si indatoriri;
- Capitolul VI Cariera functionarilor publici;
- Capitolul VII Acorduri colective. Comisii paritare
- Capitolul VIII Sanctiunile disciplinare si raspunderea functionarilor publici;
- Capitolul IX Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu
- Capitolul X Actele administrative privind naşterea, modificarea, suspendarea, sancţionarea şi încetarea raporturilor de serviciu

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -INTEGRAL;

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Capitolul II Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii
- Capitolul. IV Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei
- Capitolul VI Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

5. Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

- Dispoziţii generale
- Principii
- Drepturile persoanei vizate
- Operatorul şi persoana împuternicită de operator
- Transferurile de date cu caracter personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale
- Autorităţi de supraveghere independente
- Cooperare şi coerenţă
- Căi de atac, răspundere şi sancţiuni
- Dispoziţii referitoare la situaţii specifice de prelucrare
- Acte delegate şi acte de punere în aplicare

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

  1. Informează şi consiliază operatorul sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajatii operatorului care se ocupă de prelucrare datelor cu caracter personal privind obligaţiile (naţionale şi europene) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la orice aspect legat de protecţia datelor cu caracter personal;
  2. Acordă consiliere în ceea ce priveşte efectuarea evaluărilor de impact asupra protecţiei datelor, monitorizează funcţionarea acestora, inclusiv privind consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere, dacă este cazul;
  3. Coordonează şi participă la instruirea angajaţilor implicaţi în operaţiunile de prelucrare a datelor personale;
  4. Coordonează şi participă la activitatea de actualizare a evidenţei operaţiunilor de prelucrare a datelor personale şi monitorizează corectitudinea acesteia;
  5. Asigură asistenţa privind gestionarea incidentelor de securitate, menţinerea registrului privind incidentele de securitate şi efectuarea notificărilor privind încălcarea securităţii datelor personale;
  6. Cooperează cu autoritatea de supraveghere şi acţionează ca punct de contact în relaţia cu această autoritate sau cu persoanele vizate în legătură cu aspecte de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  7. Participă la monitorizarea respectării prevederilor legale (naţionale şi europene) şi ale reglementărilor interne referitoare la protecţia datelor personale.
  8. Elaborează sau coordonează elaborarea şi implementarea procedurilor proprii, pe care le supune aprobării conducerii operatorului;
  9. Elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor persoanelor care lucrează cu date personale;
  10. Consiliază conducerea operatorului sau a împuternicitului acestuia şi sprijină instruirea personalului care prelucrează date cu caracter personal referitoare la normele şi regulile de protecţie a datelor cu caracter personal;
  11. Informează operativ conducerea operatorului sau a împuternicitului acestuia despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
  12. Coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul operatorului sau al împuternicitului acestuia şi propune în condiţiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces, după caz;
  13. Efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii operatorului sau, după caz, a împuternicitului;
  14. Asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de autoritatea din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
  15. Coordonează soluţionarea cererilor persoanelor vizate;
  16. Ţine evidenţa cererilor persoanelor care fac solicitări privind protecţia datelor cu caracter personal.