27.07.2022 

ANUNȚ

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul informatică fiscală

Condițiile de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura astfel:

în data de 06.09.2022

  • ora1000, proba suplimentară la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,

în data de 08.09.2022

  • ora1000, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,

- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 27.07.2022  – 16.08.2022 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

           a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

            c) copia actului de identitate;

            d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

            f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

            g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

            Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

 

            Condițiile de participare la concurs:

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

            Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

  • Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Biroul Informatică Fiscală:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoașterea pachetului MS Office - nivel avansat; cunoștințe de operare, configurare și administrare sisteme de operare server Windows – nivel avansat; cunoștințe rețelistică de specialitate – nivel avansat; cunoștințe de administrare produse de software – nivel avansat; cunoștințe concepte securitate informatică la nivel de infrastructură dar și produse software – nivel avansat; cunoștințe networking – nivel avansat; cunoștințe virtualizare Hyper-V; (testarea cunoștințelor va avea loc în cadrul probei suplimentare din data de 06.09.2022, ora 10:00);

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

7. Bibliografia

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)

6. H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul național electronic de plată online (*actualizată*)

7. LEGE nr. 455/2001 (*republicată*) privind semnătura electronică

 

Tematică

1)  Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale  

Drepturile și libertățile fundamentale  

Îndatoririle fundamentale

 

2) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice  

Dispoziții generale  

Statutul funcționarilor publici:

Dispoziții generale;  

Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;  

Drepturi și îndatoriri;  

Cariera funcționarilor publici;  

Acorduri colective. Comisii paritare

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;  

Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu

Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu


3) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii  

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei

Soluționarea sesizărilor ș reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

 

5) Codul Fiscal:

Dispoziții generale

Impozite și taxe locale

Scutiri și dispoziții comune.

Sancțiuni

Prevederi fiscale aplicabile leasingului financiar

 

6) Ce este SNEP?

Obligații privind înregistrarea în SNEP

Reglementări privind utilizare SNEP de către instituțiile publice eligibile

 

7) Ce reprezintă semnătura electronică?

Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică

Furnizarea serviciilor de certificare

Monitorizare și control

Recunoașterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini

Răspunderea furnizorilor de servicii de certificare

Obligațiile titularilor de certificate

Contravenții și sancțiuni

 

Atribuţiile prevăzute în fișa postului:

1. Instalează şi întreţine pe calculatoarele din reteaua locală software în acord cu contracte de licenţiere;

2. Crează şi administrează conturile de utilizatori în aplicaţiile de pe reteaua locală şi pe internet prin intermediul conturilor utilizator, asigură accesul departamentelor la serviciile internet;

3. Previne şi rezolvă situaţiile de virusare a calculatoarelor din reteaua locală;

4. În cazul unei defecţiuni în reţea, intervine în localizarea, izolarea şi remedierea problemei ( în acord cu posibilităţile existente ) şi restabilirea funcţionării reţelei la parametri normali permişi de defecţiunea respectivă;

5. Actualizează datele în baza de date a impozitelor pentru contribuabili înscrişi în sistemul de informare electronic;

6. Colectează, centralizează, rezolvă sesizările informatic – fiscale,inclusiv prin colaborarea cu firma software producătoare a aplicației, dacă este urgent și necesar. Se asigură prin testare pe instanța de dezvoltare că sesizarea a fost rezolvată și că soluția în cauză nu va genera alte probleme pe instanța de producție;

6. Consiliază şi asistă salariaţii Direcţiei asupra modului de utilizare a software-ului, atât a celui destinat aplicaţiilor locale cât şi a celui destinat serviciilor de internet;

7.Păstrează în condiții de strictețe parolele și mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;

8.Manipulează datele cu caracter personal stocate pe suport fizic la care are acces cu cea mai mare precautie, atât în ceea ce priveste conservarea suporturilor, cat și depunerea lor în locurile și în conditiile stabilite în procedurile de lucru;

9.Să nu divulge și să nu permită nimănui să ia cunoștință de parolele și mijloacele tehnice de acces în sistemele informatice pe care le utilizează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu;

10.Să nu divulge nimănui datele cu caracter personal la care are acces, atât în mod nemijlocit cât și, eventual, în mod mediat, cu excepția situațiilor în care comunicarea datelor cu caracter personal se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;

11.Să nu copieze pe suport fizic nici un fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele informatice ale instituției, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic;

12.Să nu transmită pe suport informatic și nici pe un altfel de suport date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul DITL sau care sunt accesibile în afara instituției, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-mail, foldere accesibile via FTP sau orice alt mijloc tehnic.

13. Păstrează confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor ce se vehiculează prin bazele de date ale aplicaţiei;

14. Elaborează specificaţii tehnice necesare pentru achiziţiile de tehnică de calcul şi conectica reţelei de calculatoare;

15. Pregăteşte şi instalează calculatoarele destinate punctelor de lucru din Direcţie;

16. Propune sancţiuni atunci când este cazul pentru nefolosirea corectă a tehnicii de calcul şi software-ului din dotare;

17. Întocmeşte formularele de alertă a riscurilor identificate în activitatea biroului informatică fiscală şi le înaintează spre analiză şefului ierarhic în vederea actualizării registrului riscurilor, conform conform Ordin SGG nr. 600/2018

18. Respectă normele de protecţie a muncii şi P.S.I;

19. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse de  directorul executiv.