01.09.2022

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent superior din cadrul Biroului impozite și taxe persoane juridice

Nr. crt.

Număr dosar de înscriere

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

 

Rezultatul

1.

Dosar nr. 21215

Referent superior

55

73,66

128,66

admis

2.

Dosar nr. 23393

Referent superior

60

56,66

116,66

respins

3.

Dosar nr. 23154

Referent superior

60

35,00

95,00

respins

4.

Dosar nr. 23228

Referent superior

40

Nu este cazul

Nu este cazul

respins

Afișat 01.09.2022, ora 16,00

31.08.2022

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - referent superior – Birou Impozite Și Taxe Persoane Juridice – 

Nr.

crt.

 

Număr dosar

Funcţia publică vacantă

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 21215

Referent superior

73,66

admis

2

Dosar nr. 23393

Referent superior

56,66

admis

3

Dosar nr. 23154

Referent superior

35,00

respins

 

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 31.08.2022, ora 15,30 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

29.08.2022

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent superior din cadrul Biroului impozite și taxe persoane juridice organizat în data de 29.08.2022

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 23154

Referent superior

60

admis

2.

Dosar nr. 23393

Referent superior

60

admis

3.

Dosar nr. 21215

Referent superior

55

admis

4.

Dosar nr. 23228

Referent superior

40

respins

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.

Candidații declarați ”admis” vor susține proba interviu în data de 31.08.2022, ora 13,00.
Afișat astăzi 29.08.2022, ora 12,30 la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2
 

17.08.2022

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 29.08.2022  – proba scrisă  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de referent superior din cadrul Biroului impozite și taxe persoane juridice

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Dosar nr. 21215

Referent superior

admis

-

2

Dosar nr. 23154

Referent superior

admis

-

3

Dosar nr. 23228

Referent superior

admis

-

4

Dosar nr. 23393

Referent superior

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 29.08.2022, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 17.08.2022, ora 11,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
 

27.07.2022 ora 8.00 

ANUNȚ

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Impozite și Taxe Persoane Juridice           

Condițiile de desfășurare a concursului:

Concursul se va desfășura astfel:

în data de 29.08.2022, ora1000, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,

- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 27.07.2022  – 16.08.2022 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

           c) copia actului de identitate;

           d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

           f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

           g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

            Condițiile de participare la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice pentru funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior la Biroul Impozite și Taxe Persoane Juridice: 

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

Bibliografia

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (Titlul III – Dispoziții procedurale generale și Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale)

Tematica:
1)  Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale  

Drepturile și libertățile fundamentale  

Îndatoririle fundamentale

2) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice  

Dispoziții generale  

Statutul funcționarilor publici:

Dispoziții generale;  

Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;  

Drepturi și îndatoriri;  

Cariera funcționarilor publici;  

Acorduri colective. Comisii paritare

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;  

Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu

Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu
3) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
4) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii  

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei

Soluționarea sesizărilor ș reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

5) Codul Fiscal:

Dispoziții generale

Impozite și taxe locale

Scutiri și dispoziții comune.

Sancțiuni

Prevederi fiscale aplicabile leasingului financiar

6) Codul de procedură fiscală:

Dispoziții procedurale generale

Colectarea creanțelor fiscale

Atribuţiile prevăzute în fișa postului:

1. Constată, stabileşte şi verifică impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili persoane juridice;

2. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la întocmirea şi depunerea în termen a declaraţiilor de impunere de către contribuabilii persoane juridice;

3. Pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere întocmeşte procese – verbale de contravenţie;

4. Efectuează, cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor persoane juridice care nu au depus declaraţia de impunere în termen sau care nu şi-au corectat declaraţia depusă oficial – dacă este cazul;

5. Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică grupate într-un dosar unic fiscal (rol unic);

6. Întocmeşte borderouri de debite şi scăderi pentru toate categoriile de impozite şi taxe locale în urma constatărilor efectuate;

7. Emite decizii de impunere anuale pentru toti contribuabilii persoane juridice;

8. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul termenului de prescripţie;

9. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil şi propune măsuri pentru încasarea acestora;

10. Transmite contribuabililor persoane juridice decizii de impunere pentru sumele stabilite din oficiu şi urmăreşte încasarea acestora;

11. Transmite titluri executorii şi somaţii pentru debitele restante aferente tuturor categoriilor de impozite şi taxe locale;

12. Întocmeşte dosare fiscale în vederea continuării procedurii de executare silită ;

13. Transmite dosarele de executare silita Serviciului Executari Silite;

14. Colaborează cu alte instituţii în vederea identificării şi clarificării situaţiei fiscale a debitorilor persoane juridice;

15. Transmite cu confirmare de primire dosarul fiscal pentru luare în debit şi încasare, primariilor pe a căror rază îşi au domiciliul fiscal contribuabilii;

16. Ordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de lista de inventariere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

17. Asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;

18. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;

19. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pentru fiecare contribuabil persoană juridică privind impozitele şi taxele locale;   

20. Emite titluri executorii si somatii pentru debitele restante aferente tuturor categoriilor de impozite şi taxe locale;

21. Întocmeşte certificate de atestare fiscală pentru contribuabilii persoane juridice având la bază cererea semnată de administrator, asociat şi eliberează certificatele fiscale sub semnătura de primire;

22. Efectuează acţiuni de control cu privire la respectarea legislaţiei fiscale şi întocmeşte procese verbale de control şi note de constatare;

23. Operează descărcarea ordinelor de plată pentru persoanele juridice;

24. Verifică existența poliței de asigurare împotriva dezastrelor naturale -  PAD și a certificatului de performanță energetică;

25. Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de  Legea nr. 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;

26. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;

27. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;

28. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;

29. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;

30. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;

31. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;

32. Respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă şi normele P.S.I.;

33. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate  de coordonatorul compartimentului/Directorul executiv.