14.03.2023

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Financiar-Contabilitate – Compartiment evidență venituri nefiscale și încasări bugetare


    Condițiile de desfășurare a concursului
Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 18.04.2023 ora 10.00, proba scrisă la sediul Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2;
-  proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 14.03.2023 – 03.04.2023 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (facultativ)
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.   
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

Condițiile de participare la concurs
Condiții generale: 
Conform art. 465 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
- are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
- are capacitate deplină de exerciţiu; 
- este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie; 
- îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 
- îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
    
Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:

Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Financiar – Contabilitate – Compartiment evidență venituri nefiscale și încasări bugetare:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
- vechime minimă în specialitatea studiilor – nu este cazul.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.
Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.


7. Bibliografia

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (Titlul III – Dispoziții procedurale generale și Titlul VII – Colectarea creanțelor fiscale)
7. Ordonanța Guvernului. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (*actualizată*)

 Tematica:

1.)  Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale  
Drepturile și libertățile fundamentale  
Îndatoririle fundamentale 

2.) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice  
Dispoziții generale  
Statutul funcționarilor publici: 
Dispoziții generale;  
Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici;  
Drepturi și îndatoriri;  
Cariera funcționarilor publici;  
Acorduri colective. Comisii paritare 
Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici;  
Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu 
Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu

3.) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

4.) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii  
Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei 
Soluționarea sesizărilor ș reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

5.) Codul Fiscal:
 Dispoziții generale 
Impozite și taxe locale
Scutiri și dispoziții comune. 
Sancțiuni
Prevederi fiscale aplicabile leasingului financiar

6.) Codul de procedură fiscală: 
Dispoziții procedurale generale
Colectarea creanțelor fiscale

7.) Regimul juridic al contravențiilor


Atribuţiile prevăzute în fișa postului:
1. Primeşte de la contribuabili, persoane fizice/juridice informaţii privind identitatea (CNP/CUI, denumire, adresă),accesează, pe baza informaţiilor primite, baza de date şi comunică contribuabilului nivelul impozitului/taxei;
2. Operează pe rol sumele pe care urmează să le achite contribuabilul şi emite chitanţa în format electronic;
3. Încasează suma de la contribuabil şi înmânează acestuia un exemplar din chitanţă, semnat şi ştampilat;
4. Pentru incasările prin POS preia cardul de la contribuabil selectează din aplicație tipul de chitanță POS și aplică procedura de încasare a impozitelor şi taxelor prin POS. La sfârșitul fiecărei zilei este obligatoriu să se ruleze raportul de închidere de zi;
5. La sfârşitul zilei predă la contabilitate un exemplar din chitanţa emisă de POS şi chitanţa ce conţine impozitele şi taxele încasate astfel;
6. Dacă contribuabilul dorește să plătească alte taxe cuprinse în programul de evidență, casierul selectează taxa respectivă,tastează suma corespunzătoare dacă nu este predefinită, încasează numerarul și emite chitanța în format electronic;
7. Primește de la contribuabil procesul verbal de constatare  a contravențiilor, verifică respectarea termenului de plată pentru jumătate din cuantumul amenzii și data primirii procesului verbal prin solicitarea plicului pentru identificarea datei poștei de pe plic; verifică dacă pe procesul verbal este trecută posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii, această mențiune fiind obligatorie; notează la observații data primirii procesului verbal prin poștă și păstrează drept dovadă plicul pe care îl anexează la chitanță;
8. În cazul în care nu funcționează aplicația, încasările se fac pe chitanțe manuale urmând ca încasările să fie operate în programul informatic de către casier, imediat ce aplicația devine funcțională. Pentru a utiliza chitanțierul manual este necesară avizarea din partea conducerii executive și a șefului de serviciu, cu precizarea motivului pentru care se impune acest lucru;
9. În cazul încasărilor pentru contracte pentru care se emit facturi, casierul bifează facturile pe care dorește să le achite contribuabilul în ordinea emiterii acestora, iar în cazul în care constată că nu a fost emisă factura îl direcționeză către Serviciul Financiar – contabilitate pentru emiterea facturii;
10. Răspunde de încasarea corectă a impozitelor și taxelor locale, precum și a celorlalte obligații bugetare având în vedere ordinea de stingere a creanțelor fiscale, conform reglementărilor legale în vigoare;
11. În cazul în care din diverse motive se impune stornarea unei chitanțe care a fost emisă și salvată în aplicația informatică, casierul întocmește referatul privind stornarea chitanței respective, precizează motivul stornării, iar în cazul stornării chitanței datorită contribuabilului, solicită acestuia să semneze pe referat, apoi prezintă pentru avizare referatul șefului de serviciu;
12. Pentru clarificarea unor aspecte prezentate de contribuabil referitoare la patrimoniu sau sume supuse executării silite îndrumă contribuabilul către compartimentele de specialitate;
13. La sfârşitul zilei de lucru, emite din aplicația informatică centralizatorul încasărilor, precum și desfășurătorul chitanțelor emise, verifică continuitatea chitanțelor emise și exactitatea sumelor încasate;
14. Predă suma încasată, împreună cu un exemplar din centralizator la caseria centrală;
15.  Primeşte de la casierul central chitanţa pentru casieriei la arhivă şi întocmeşte inventarul acestora;
16. Răspunde de respectarea disciplinei de casă, în limita atribuţiunilor pe care le are şi de securitatea sumelor încasate, până la predarea acestora;
17.  Asigură întreţinerea şi buna funcţionare a echipamentelor informatice şi a bunurilor pe care le are în administrare;
18. Răspunde disciplinar, material sau administrativ, după caz, pentru eventualele daune aduse direcţiei;
19. Sesizează în scris șefului de serviciu apariția unor riscuri semnificative în desfășurarea activității sau intensificarea manifestării unor riscuri cunoscute;
20. Îi este interzis să țină în casierie sume în numerar și acte de valoare fără a fi numărate, înregistrate și controlate, precum și numerar sau alte valori care nu aparțin unității; numerarul existent în casierie și care nu se justifică cu documente justificative, se consideră plus de casă;
21. Îi este interzis să permită accesul altor persoane în interiorul casieriei, cu excepția șefului de serviciu sau a persoanei care efectuează controlul inopinat al casieriei și numai cu acest prilej; al persoanei de la Biroul Informatică Fiscală în cazul semnalării de către casier a unor probleme la echipamentele informatice. Pe tot parcursul programului de lucru ușa de la casierie va fi obligatoriu încuiată;
22. Este obligatoriu să declare în fiecare dimineață în registrul aflat la casieria centrală sau la fiecare punct de lucru, în funcție de locul în care își desfășoară activitatea, banii personali; în cazul unui control inopinat orice plus de casă care nu poate fi justificat se confiscă și se depune la bugetul local, paragraful „Alte venituri”;
23. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
24. Respectă și răspunde de aplicarea procedurilor de lucru ce privesc activitatea pe care o desfățoară;
25. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologice în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
26. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau care nu pot fi date publicității;
27. Respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă și normele PSI;
28. Aplică prevederile OSGG nr. 600/2018 referitoare la standerdele de control intern la activitatea pe care o realizează;
29. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse/delegate de șeful de serviciu/Directorul executiv.