22.07.2024

Rezultatul verificării eligibilității candidaților înscriși la examenul de promovare în grad profesional, organizat în data de 29 iulie 2024

Având în vedere prevederile art. VII alin. (22) din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale verificării eligibilității candidaților înscriși:

Nr. crt.
Număr de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen
Funcția publică  
Instituția
Rezultatul verificării eligibilității candidaților
Motivul respingerii candidatului

1.

62343

Consilier, clasa I, grad profesional superior

D.I.T.L. Giurgiu

admis

-

2.

62683

Consilier, clasa I, grad profesional superior

D.I.T.L. Giurgiu

admis

-

3.

62685

Consilier, clasa I, grad profesional superior

D.I.T.L. Giurgiu

admis

-

Candidații declarați ”admis” vor susține proba scrisă în data de 29.07.2024, ora 10,00  la  sediul DITL.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la afișare, conform art. VII alin. (27) din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu din șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, Giurgiu.

Afișat astăzi, 22.07.2024, ora 10,00 la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

 

27.06.2024

 Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției.

Examenul/concursul va avea loc în data de 29 iulie 2024, ora 1000 proba scrisă, la sediul instituției din Municipiul Giurgiu, șos.Alexandriei nr.7, bl.G2.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 479 alin. 1 lit. a), c), d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și anume:

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

- să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.

Dosarele de înscriere la examen/concurs se pot depune la sediul instituției în perioada 27.06.2024 – 16.07.2024, ora 16,00 și vor cuprinde următoarele documente:

- formularul de înscriere;

- copia carnetului de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate.

- adeverința eliberată de Compartimentul Juridic, Resurse umane, în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

Relații suplimentare pot fi solicitate de la compartimentul Juridic, Resurse Umane, telefon 0246231521/108.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 PENTRU EXAMENUL/CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII

   ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT

- SERVICIUL PERSOANE FIZICE – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice

Bibliografia

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Partea I, <LLNK 12019    57182 3Q2   1 23>partea a II-a -  titlul I şi <LLNK 12019    57182 3Q2   1  9>titlul II, <LLNK 12019    57182 3Q2   1 23>partea a IV-a - titlul I şi <LLNK 12019    57182 3Q2   1 23>partea a VI-a - titlul I şi <LLNK 12019    57182 3Q2   1  9>titlul II din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)

 

       Tematică

1.)  Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 

Autoritățile publice. Parlamentul, Guvernul și raporturile Parlamentului cu Guvernul.

Autoritatea Judecătorească.

Economia și finanțele publice.

Revizuirea Constituției.

Administrația publică locală.


2.) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice 

Dispoziții generale 

Statutul funcționarilor publici:

Dispoziții generale; 

Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici; 

Drepturi și îndatoriri;

Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării și a raportării cu privire la normele de conduită

Cariera funcționarilor publici; 

Acorduri colective. Comisii paritare

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; 

Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu

Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu

 

3.) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

 

4.) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei

Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

 

5.) Codul Fiscal:

Dispoziții generale

Impozite și taxe locale

Scutiri și dispoziții comune.

Sancțiuni

- SERVICIUL EXECUTĂRI SILITE-

Bibliografia

1. Constituția României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. Partea I, <LLNK 12019    57182 3Q2   1 23>partea a II-a -  titlul I şi <LLNK 12019    57182 3Q2   1  9>titlul II, <LLNK 12019    57182 3Q2   1 23>partea a IV-a - titlul I şi <LLNK 12019    57182 3Q2   1 23>partea a VI-a - titlul I şi <LLNK 12019    57182 3Q2   1  9>titlul II din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*) (doar Titlul IX – Impozite și taxe locale)

      

      Tematică

1.)  Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 

Autoritățile publice. Parlamentul, Guvernul și raporturile Parlamentului cu Guvernul.

Autoritatea Judecătorească.

Economia și finanțele publice.

Revizuirea Constituției.

Administrația publică locală.


2.) Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice 

Dispoziții generale 

Statutul funcționarilor publici:

Dispoziții generale; 

Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici; 

Drepturi și îndatoriri;

Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării și a raportării cu privire la normele de conduită

Cariera funcționarilor publici; 

Acorduri colective. Comisii paritare

Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici; 

Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu

Actele administrative privind nașterea, modificarea, suspendarea, sancționarea și încetarea raporturilor de serviciu

 

3.) Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

 

4.) Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei

Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

 

5.) Codul Fiscal:

Dispoziții generale

Impozite și taxe locale

Scutiri și dispoziții comune.

Sancțiuni