20.10.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Tretin Ionica

Consilier achiziții publice superior

Admis

-

2

Cioroiu Paula

Consilier superior

Admis

-

3

Radu Florentina

Consilier principal

Admis

-

4

Grozea Mihaela Simona

Inspector principal

Admis

-

5

Rădoi Alice

Consilier principal

Admis

-

6

Iana Florentina Daniela

Consilier juridic principal

Admis

-

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.10.2020, ora 10,00  la  sediul DITL.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

Afişat astăzi, 20.10.2020, ora 15,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Secretar comisie: Murgă Rodica

29.09.2020

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției.

Examenul/concursul va avea loc în data de 29 octombrie 2020, ora 10.00 proba scrisă, la sediul instituției din Municipiul Giurgiu, șos.Alexandriei nr.7, bl.G2.
    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 479 alin. 1 lit. a), c), d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și anume:
- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
- să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.
     Dosarele de înscriere la examen/concurs se pot depune la sediul instituției în perioada 29.09.2020 – 19.10.2020  ora 16.00 și vor cuprinde următoarele documente:
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;
- copia carnetului de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate.
    Relații suplimentare pot fi solicitate de la compartimentul resurse umane, telefon 0246.231521/108.

BIBLIOGRAFIE  PENTRU EXAMENUL/CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT LA BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE FIZICE – COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE PERSOANE FIZICE 
1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
3. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (doar Titlul IX)(*actualizată*)
4. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) Titlul I și Titlul II

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL/CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT LA BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE – COMPARTIMENT JURIDIC
1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
3. Legea Nr. 554/2004 privind Contenciosului Administrativ
4. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (TITLUL III – DISPOZIȚII PROCEDURALE GENERALE)
5. Legea 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă (republicată) (CARTEA I, II și III)


BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL/CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT LA BIROUL INFORMATICĂ FISCALĂ
1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
3. LEGE nr. 455/2001 (*republicată*) privind semnătura electronică
4. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (CAPITOLELE I, II, III, IV, V și VI)

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL/CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT LA COMPARTIMENUL ACHIZIȚII PUBLICE
1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
3. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice(*actualizată*)
4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind publice(*actualizată*)
5. Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale(*actualizat*)

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL/CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT LA SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE – COMPARTIMENT EVIDENȚĂ VENITURI NEFISCALE ȘI ÎNCASĂRI BUGETARE –
1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI-a, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;
3. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (doar Titlul IX)(*actualizată*)
4. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*)
5. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (*actualizată*) TITLUL I și TITLUL II