28.05.2021

Rezultatele finale la concursul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut:

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Punctajul obţinut la interviu

Punctaj final

Rezultat

1

Dosar nr. 12468

Consilier superior

75

60,66

135,66

Admis

2

Dosar nr. 13321

Consilier principal

70

61,66

131,66

Admis

3

Dosar nr. 12203

Consilier superior

60

50

110,00

Admis

26.05.2021

Rezultat interviu la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul obţinut la proba interviu

Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1

Dosar nr. 13321

Consilier principal

61,66

admis

2

Dosar nr. 12468

Consilier superior

60,66

admis

3

Dosar nr. 12203

Consilier superior

50,00

admis

Sunt declaraţi admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor probei interviu, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 26.05.2021, ora 15,30 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.
______________________________________________________________________________________________________________

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare în grad profesional imediat superior organizat în data de 26.05.2021: 

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia pentru care a candidat

Punctajul obţinut la proba scrisă

Rezultatul

1.

Dosar nr. 12468

Consilier superior

75

admis

2.

Dosar nr. 13321

Consilier principal

70

admis

3.

Dosar nr. 12203

Consilier superior

60

admis

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 ore de la data afișării rezultatelor probei scrise, conform prevederilor art. 63 din HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
Contestațiile se depun la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2.
Afișat astăzi 26.05.2021, ora 12,30  la sediul DITL Giurgiu, șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2
 

19.05.2021

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul/concursul pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Număr dosar

Funcţia publică

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

12203 / 05.05.2021

Consilier superior

Admis

-

2

12468 / 07.05.2021

Consilier superior

Admis

-

3

13321 / 17.05.2021

Consilier principal

Admis

-

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.05.2021, ora 10,00  la  sediul DITL.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.  

Afişat astăzi, 19.05.2021, ora 13,00 la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

26.04.2021

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul instituției.

Examenul/concursul va avea loc în data de 26 mai 2021, ora 1000 proba scrisă, la sediul instituției din Municipiul Giurgiu, șos.Alexandriei nr.7, bl.G2.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 479 alin. 1 lit. a), c), d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și anume:

- să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

- să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii.
            Dosarele de înscriere la examen/concurs se pot depune la sediul instituției în perioada 26.04.2021 – 17.05.2021, ora 16,00 și vor cuprinde următoarele documente:

- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008;

- copia carnetului de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate.

Relații suplimentare pot fi solicitate de la compartimentul resurse umane, telefon 0246231521/108.

BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL/CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEȚINUT LA SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE – COMPARTIMENT EVIDENȚĂ VENITURI NEFISCALE ȘI ÎNCASĂRI BUGETARE –

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – Partea VI-a - Titlul II – Statutul funcționarilor publici;

3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

4. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

5. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia (*actualizată*);

6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (TITLUL III – Dispoziții procedurale generale și TITLUL VII – Colectarea creanțelor fiscale);