24.11.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 10.12.2020  – proba scrisă  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic superior din cadrul Biroului juridic, resurse umane – Compartiment juridic

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Cochințu Eugenia

Consilier juridic superior

admis

-

2

Dumitru Roxana Gabriela

Consilier juridic superior

admis

-

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 10.12.2020, ora 10,00, la sediul DITL Giurgiu.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 24.11.2020, ora 15,00  la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

02.11.2020

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Biroul Juridic, Resurse Umane – Compartiment juridic
    
    Condițiile de desfășurare a concursului:
Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 10.12.2020 ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 02.11.2020  – 23.11.2020 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:

a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni  anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
    
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

    Condițiile de participare la concurs:
    Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

    Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
    Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Biroul Juridic, Resurse Umane – Compartiment juridic
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

    Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.
 

Formular Înscriere                           Formular Adeverință vechime
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTĂ LA BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE COMPARTIMENT JURIDIC

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea Nr. 554/2004 privind Contenciosului Administrativ
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (TITLUL III – DISPOZIȚII PROCEDURALE GENERALE)
6. Legea 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă (republicată) (CARTEA I, II și III)

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Asigură asistenţă juridică în cadrul instituţiei şi reprezintă Direcţia de Impozite şi Taxe Locale în faţa instanţelor de judecată ;
2. Întocmeşte cereri de chemare în judecată, cereri de intervenţie, declaraţii de creanţă, întâmpinări, recursuri, apeluri, note scrise;
3. În exercitarea funcţiei de reprezentare a Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale în faţa instanţelor de judecată, îndeplineşte următoarele: propune probe, depunerea de înscrisuri, punerea de concluzii la instanţele judecătoreşti de toate gradele; 
4. Asigură înscrierea debitelor restante ale contribuabililor persoane juridice la masa credală;
5. Vizează procesele verbale de constatare a insolvabilităţii, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
6. Vizează referatele de scoatere din evidenţele fiscale a debitelor achitate;
7. Avizează adresele de înaintare a dosarelor, în vederea executării silite, către alţi creditori bugetari, conform competenţei teritoriale;
8. Vizează referatele privind scutirile de la plata obligaţiilor bugetare;
9. Vizează documetele privind achiziţiile publice conform Legii nr. 98/2016;
10. Verifică legalitatea actelor emise de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale şi acordă viză pentru acestea;
11. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin solicită sprijinul organelor abilitate; 
12. Soluţionează scrisorile primite şi cauzele referitoare la contestaţiile de executare şi în alte cauze care au ca obiect realizarea creanţelor bugetare;
13. Întocmeşte proiectele de hotărâri privind impozitele şi taxele locale ce urmează a fi promovate în Consiliul local; 
14. Verifică obiecţiunile, contestaţiile şi plângerile formulate de contribuabili la actele de control sau de impunere şi răspunde în termenul legal de soluţionarea acestora;
15. Comunică serviciilor competente hotărârile judecătoreşti pronunţate în dosarele în care instituţia a fost parte, în vederea punerii în executare a acestora;
16. Aduce la cunoştinţă tuturor serviciilor din cadrul instituţiei legislaţia specifică domeniului de activitate, cu toate modificările şi completările ulterioare; 
17. Selecţionează, coordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere în conformitate cu reglementările în vigoare;
18. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
19. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
20. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
21. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
22.  Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
23. Respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă și normele PSI;
24. Aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la activitatea pe care o realizează;
25. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate de Directorul executiv.