24.11.2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat în data de 08.12.2020  – proba scrisă în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier debutant din cadrul Biroului persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului

Funcţia publică de  execuţie vacantă

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs  (admis/respins)

Motivul respingerii dosarului

1

Geantă Andra Nicoleta

Consilier debutant BPF

admis

-

2

Anghelache Raluca Daniela

Consilier debutant BPF

admis

-

3

Trandafir Gina Florentina

Consilier debutant BPF

admis

-

4

Rotaru Eveline Ioana

Consilier debutant BPF

admis

-

 

Candidaţii declaraţi ”admis” vor susţine  proba scrisă în data de 08.12.2020, ora 10.00 , la sediul DITL Giurgiu.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, conform prevederilor art.63 din HG nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.Contestaţiile se depun la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

Afişat astăzi, 24.11.2020, ora 15,00  la sediul DITL Giurgiu, şos. Alexandriei nr. 7, bl. G2.

 

02.11.2020

Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante:

- o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice

 Condițiile de desfășurare a concursului:   
Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 08.12.2020 ora 10.00, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
-  proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției în perioada 02.11.2020  – 23.11.2020 inclusiv şi va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare:
    
a) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor     specializări;
e) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare     abilitate;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Formular Înscriere                              


Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.

Condițiile de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 (alin.1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt:
    Pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Biroul persoane fizice – Compartiment impozite și taxe locale persoane fizice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile ştiinţe economice, juridice, administrative;

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.Relații suplimentare se pot obține la sediul: șos. Alexandriei, nr. 7, bl. G2, telefon 0246231521, interior 108.

Bibliografie pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă  la Biroul Persoane Fizice Compartiment Impozite Și Taxe Locale Persoane Fizice

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
5. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX)(*actualizată*)
6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*) (TITLUL III – DISPOZIȚII PROCEDURALE GENERALE)

Atribuţiile prevăzute în fișa postului:

1. Realizează activitatea de stabilire, constatare şi impunere a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele fizice: impozitul/taxa pe clădiri şi terenuri, impozitul pe mijloacele de transport, taxa de habitat, taxa pentru situaţii de urgenţă, alte taxe locale
 2. Emite şi urmăreşte comunicarea deciziilor de impunere contribuabililor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, anual sau ori de câte ori se modifică baza de impunere;
3. Stabileşte în sarcina contribuabililor persoane fizice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local emiţând în acest sens titlurile de creanţă;
4. Efectuează impuneri, rectificări şi încetări privind toate bunurile aparţinând persoanelor fizice;
5. Colaborează cu toate compartimentele instituţiei pentru verificarea/reglarea rolurilor/matricolelor gestionate conform fişei postului sau investite de către superiorul ierarhic;
6. Eliberează certificatele de atestare fiscală, în urma analizării cererilor depuse de către contribuabili şi răspunde de corectitudinea informaţiilor atestate de acestea;
7. Solicită şi verifică documente, înscrisuri aparţinând contribuabililor persoane fizice administraţi, în vederea clarificării situaţiei fiscale a acestora;
8. Asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili persoanefizice;
9. Întocmeşte răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
10. Asigură asistenţă contribuabililor prin mijloace specifice, astfel: asistenţa directă la sediul instituţiei, asistenţa telefonică, răspunsuri în scris sau prin fax, e-mail;
11. Consultă dosare şi matricole din arhivă în vederea întocmirii răspunsurilor la cererea petenţilor persoane fizice şi instituţii publice;
12. Eliberează petenţilor la cerere, fotocopii certificate după documentele aflate în dosarele fiscale;
13. Întreprinde măsuri pentru clarificarea domiciliului fiscal şi a datelor de identificare a contribuabililor;
14. Asigură asistenţă contribuabililor în vederea îndeplinirii obligaţiilor declarative;
15. Efectuează cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor persoane fizice care nu au depus declaraţia de impunere în termen sau care nu şi-au corectat declaraţia depusă initial;
16. Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor pe care le deţine ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor legale în vigoare;
17. Selecţionează, ordonează şi inventariază documentele din evidenţă şi predă dosarele la arhivă pe bază de listă de inventariere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
18.Asigură colaborarea cu serviciile/birourile/compartimentele din cadrul instituţiei în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ce revin structurii respective;
19. Asigura colaborarea si comunicarea in sistemul online cu contribuabilii persoane fizice, folosindu-se portalul ditlgiurgiu.ro  si portalul national punctul de contact unic electronic (PCUe);
20. Aplică legislaţia în domeniul activităţii specifice biroului;
21. Aplică procedurile de lucru aprobate la nivelul instituţiei;
22 Aplică prevederile sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul instituţiei;
23. Asigură efectuarea instructajelor periodice şi respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă precum şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; 
24. Îndeplineşte orice alte sarcini prevazute de lege, de fisa postului sau dispuse de conducerea institutiei.